Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Voor scholieren Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

De meeste studenten gaan na het afronden van hun bachelor verder met een master. Met een bachelor Humanistiek kun je rechtstreeks doorstromen naar de master Humanistiek en de master Zorgethiek en Beleid. Je kunt er ook voor kiezen een master te gaan volgen aan een andere universiteit. Je moet je wel op tijd verdiepen in de ingangseisen van zo'n master.


De meeste afgestudeerde masterstudenten van de UvH hebben betaald werk op niveau. Ze zijn werkzaam op het terreinen van zorg en welzijn, onderwijs, onderzoek, beleid en advies, of ze oefenen zelfstandig een praktijk uit. Heb je de master Humanistiek afgerond, dan kun je aan de slag als humanistisch geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, bij instellingen van justitie en in de krijgsmacht. Hieronder volgt een beschrijving van verschillende competenties en werkterreinen. Veel van onze afgestudeerden zijn werkzaam op meerdere van deze gebieden tegelijk.

Geestelijke begeleiding 

Als geestelijk begeleider ondersteun je mensen die worden geconfronteerd met levensvragen. Dat is in principe op veel manieren en op allerlei plekken mogelijk. Je kunt werken als geestelijk raadsman of -vrouw in een van de werkvelden van het Humanistisch Verbond: het leger, de gevangenis, een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Maar ook elders kun je aan de slag: als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, in de slachtofferhulp en in counseling of coaching.

Educatie, training en coaching

In de educatievakken van de master Humanistiek specialiseer je je in het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs, dat is gericht op de identiteitsontwikkeling van jongeren en jong volwassenen. Hier is vooral aandacht voor levensbeschouwelijke ontwikkeling, ethische vraagstukken, kritisch-democratisch burgerschap en beroepsidentiteit. Je kunt aan de slag als docent in het voortgezet en hoger onderwijs en het beroepsonderwijs, als trainer/begeleider/coach in uiteenlopende omgevingen, en bijvoorbeeld in schoolondersteunende instellingen als onderzoeker, leerplanontwikkelaar en begeleider. In de master kun je een gecombineerde eerstegraads bevoegdheid verwerven als humanistisch vormingsonderwijs/levensbeschouwelijke vorming.  

Organisatie en beleid

Je verdiept je in de masters ook in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Je kunt met dit profiel terecht in tal van organisaties. Bijvoorbeeld waar behoefte is aan begeleiding in het omgaan met zingevingsvragen, waar samenwerking en waardenontwikkeling bevorderd moeten worden en waar om humanisering van de organisatie en beleidsprocessen wordt gevraagd. Je bent ook toegerust om onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar organisatie- en beleidprocessen. Je kunt aan de slag als adviseur en beleidsmedewerker, of bij gemeenten, instellingen of ministeries op het terrein van welzijn en zorg. Ook als HR-counsultant kun je terecht bij bureaus voor bemiddeling en loopbaanbegeleiding, vakbonden en Arbodiensten.

Onderzoek

In de onderzoeksvakken leer je veel over de betekenis van religie en levensbeschouwing in onze moderne samenleving. Je kunt functies vervullen bij de overheid, politieke partijen of maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Of denk aan functies bij de media, radio, tv en de schrijvende pers. Bovendien word je geschoold in het doen van wetenschappelijk onderzoek, vooral fenomenologisch onderzoek en historisch, filosofisch en empirisch narratief onderzoek. Na afronding ben je een gekwalificeerd onderzoeker, op de terreinen die voor de humanistiek relevant zijn. Verschillende humanistici werken als docent/ onderzoeker of doen promotieonderzoek.

Ambtsopleiding

De master Humanistiek leidt ook op tot een ambt: dat van humanistisch raadspersoon. Je kunt er voor kiezen dit ambt te vervullen namens het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond fungeert dan als zendend genootschap. 

Het volgen van de UvH-opleiding hoeft niet te betekenen dat je later ook echt ambtsdrager wilt worden. Iedereen wordt in beginsel toegelaten tot de universiteit. Je hoeft geen lid te zijn van het Humanistisch Verbond, dat ook geen directe bemoeienis heeft met de universiteit of opleiding. Het is goed mogelijk dat je als student meer wilt weten over humanistische tradities, zonder dat je direct geïnteresseerd bent in het beroep van humanistisch geestelijk werker.

 

Kijk voor ervaringen van afgestudeerden ook bij Afgestudeerden aan het woord, of zie onze  LinkedIn pagina voor een overzicht van afgestudeerden.