Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Studentenzaken Medezeggenschap

Medezeggenschap

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) is het medezeggenschapsorgaan voor de studenten en het personeel van de UvH. De UR behartigt belangen op het gebied van (onderwijs)beleid, de begroting, onderwijs-en examenreglement, de organisatieontwikkelingen en de toekomst van de universiteit. Speerpunt is onder andere de faciliteiten die studenten geboden worden (zoals computerlokalen, bibliotheek, kantine). In samenwerking met het Studentenforum inventariseert de UR wat er leeft onder studenten en medewerkers. 
Email: ur@uvh.nl

Opleidingscommissie

Ook hebben er studenten zitting in de opleidingscommissie. Deze brengt mede op basis van de resultaten van onderwijsevaluaties, advies uit over de kwaliteit van het onderwijs. Ze stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten.

Studentenforum

Het Studentenforum (StuF) geeft vorm aan de informele studentenvertegenwoordiging van de UvH, en functioneert als een subcommissie van het formele vertegenwoordigingsorgaan: de studentengeleding van de U-Raad. De belangrijkste doelstellingen van StuF zijn: het vormen van een schakel tussen studenten en de UvH als organisatie, het behartigen van de belangen van alle studenten binnen de UvH, het informeren van studenten en het ondersteunen van de studenten in de verschillende organen en commissies van de UvH. 


StuF bestaat uit de jaarvertegenwoordigers en studenten die in verschillende organen binnen de UvH zitting hebben. De jaarvertegenwoordigers fungeren als contactpersoon tussen studenten, studentenmedezeggenschap en organisatie. Momenteel heeft elk bachelorjaar twee vertegenwoordigers, zijn er twee mastervertegenwoordigers en een vertegenwoordiger voor minorstudenten. 


De organen waarin studentenvertegenwoordigers zitting hebben zijn: de U-Raad, de BAC’s (benoemings- en adviescommissies) en de diversiteitscommissie. De studentleden vertegenwoordigen hierin de belangen van de UvH-studenten. In de vergaderingen komen onderwerpen aan de orde die in de studiejaren spelen of in de verschillende organen van de UvH besproken worden. Alle leden kunnen ideeën, vragen en problemen inbrengen die zij (of hun achterban) tegenkomen in het onderwijs, de organisatie of de commissies. Zo houden alle leden elkaar op de hoogte van wat er speelt, en kan er gezamenlijk besloten worden wat er met wensen en problemen van studenten moet worden gedaan.

E-mail: stuf@uvh.nl.