Deze website maakt gebruik van cookies

Leo Polak Scriptieprijs

Elk jaar stelt de Stichting Leo Polak twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving.


De thema's van 2016/2017 zijn:

• Populisme

• Digitalisering en zingeving

• Voltooid leven


Er is een eerste prijs van € 1.250,- en een tweede prijs van € 500,-. De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend. Je kunt meedoen als je dit collegejaar (2016-2017) een masterscriptie hebt afgerond aan een Nederlandstalige universiteit, of als je als Nederlander of Belg je masterscriptie aan een buitenlandse universiteit hebt voltooid. De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2017


De criteria op basis waarvan de jury de scripties beoordeelt, zijn:

• Wetenschappelijke kwaliteit

• Oorspronkelijkheid

• Presentatie en vormgeving


De scriptie moet beoordeeld zijn door een lid van het wetenschappelijke personeel van een Nederlandse of Nederlandstalige Belgische universiteit. Alleen deze persoon kan de scriptie inzenden. De scriptie dient geanonimiseerd te zijn, dat wil zeggen dat de naam van de auteur(s) niet op de scriptie mag worden vermeld. De scriptie is in het Nederlands of Engels geschreven.


De leden van de jury zijn:

• Drs. Leo Samama, musicus, componist (voorzitter van de jury)

• Prof. dr. Joachim Duyndam, hoogleraar Humanisme en filosofie

• Prof. dr. Alexander Maas, bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg

• Dr. Els van Wijngaarden, docent/onderzoeker Zorgethiek en beleid

• Wim Blokland, humanisticusEerdere prijswinnaars:

2015

2014
2013

2012

Inzending

De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2017. Inzendingen uitsluitend als Word bestand op USB-stick of CD-R, vergezeld van drie geprinte exemplaren en een brief van de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert waarom de scriptie voor bekroning in aanmerking komt. Inzenden bij het onderstaand adres.


Voor nadere inlichtingen: 

Secretariaat van de Leo Polak Scriptieprijs

Inge-Marlies Bulsink

Universiteit voor Humanistiek 

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD Utrecht

tel. 030 2390119 

e-mail i.m.bulsink@uvh.nl


De filosoof en strafrechtstheoreticus, vrijdenker en atheïst Leo Polak (1880-1941) was van 1928 tot aan zijn dood hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica en de metafysica aan de universiteit van Groningen. Als jood werd hij in 1940 door de bezetter uit zijn ambt gezet, gearresteerd en eind 1941 in concentratiekamp Sachsenhausen vermoord. In zijn werk heeft hij veel bijgedragen aan de kentheorie, de rechtsfilosofie, de problematiek van oorlog en vrede en de ethiek. Polak vormde met zijn geschriften een bron van inspiratie voor filosofen, juristen, polemologen, humanisten en hervormers van het strafrecht en van de seksuele moraal. Naast zijn activiteiten op filosofisch en wetenschappelijk gebied was hij inspirator van de Volksuniversiteit en hield hij talrijke voordrachten voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging. Polak’s vrijdenken en humanisme berustte op de overtuiging dat de op de rede gegrondveste menselijke eenheid boven geloofsverdeeldheid gaat. Voor Polak houdt humanisme het besef in van een fundamentele verbondenheid van alle mensen, een verbondenheid die uitreikt boven alle andere vormen van collectiviteit.