Deze website maakt gebruik van cookies

ZEB-51: Zorgethisch analyseren (19-20)

Studie-

onderdeel

Zorgethisch analsyeren

Analysing from a Care Ethical Perspective

ZEB-51

n.v.t.

Master ZeB

Periode IV

210 uren / 7,5 ECTS

Nederlands/Engels

Prof. dr. C. Leget

Prof. dr. C. Leget, dr. I. van Nistelrooij, dr. V. Baur, dr. E. van Wijngaarden, dr. A. Niemeijer

  • Een zorgethische probleem- en doelstelling ontwikkelen (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2
  • Zelfstandig een onderzoeksopzet van zorgethische aard ontwikkelen en daarbij de passende methodologie kiezen (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2 
  • De bestudeerde thematiek interpreteren in een zorgethisch referentiekader en een onderbouwde visie geven door de conclusies te becommentariëren vanuit zorgethische literatuur (leerniveau evalueren), eindterm 3 
  • De sterkte van de eigen ingenomen positie beargumenteerd evalueren door argumenten te formuleren die de eigen positie kritiseren (leerniveau evalueren), eindterm 3 

Aan het einde van de Master ZeB wordt alle tot dan toe geleerde stof hernomen en verder ingeoefend zodat de student essentiële kennis en vaardigheden verwerft om zorgethisch onderzoek te doen. De cursus is zo opgebouwd dat alle docenten die een rol spelen in de Master hun actuele onderzoek presenteren. Op ieder college staat het werk van een andere docent centraal. Aan de hand van het actuele onderzoek wordt geanalyseerd hoe de betreffende onderzoeker te werk is gegaan, welke problemen men tegengekomen is, hoe deze opgelost zijn, en waarin het onderzoek geresulteerd e. Hiermee krijgt de student een goed beeld van de gehele cyclus van zorgethisch onderzoek. De collegereeks is zo opgezet dat studenten actief betrokken worden in de analyse van het onderzoek, en zo gaandeweg essentiële onderzoeksvaardigheden inoefenen die zij gebruiken kunnen om te werken aan hun Masterthesis.

Hoorcollege en werkcollege

Schriftelijk werkstuk

De literatuur wordt in het werkboek bekend gemaakt