Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk (18-19)

Studie-

onderdeel

Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk

Engelse titel

Ethical Competence in Care and Welfare Organisations

Code

ZEB-20

Leerlijn

n.v.t.

Studiejaar

Master ZeB

Onderwijs-

periode

Periode III

Omvang

7,5 ECTS

Examinator

Dr. I van Nistelrooij 

(Beoogde)

docent(en)

Dr. I van Nistelrooij, drs. J. Maaskant, dr. H. van Dartel, dr. A. van Doveren

Korte

inhouds-

beschrijving

Deze collegereeks steekt onderzoeksmatig in: we onderzoeken reflectiepraktijken en proberen de vraag te beantwoorden wat zorgethische reflectie in zorg- en welzijnsinstellingen is en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. We sluiten daartoe aan bij de bestaande praktijk. Want daar, in zorg en welzijn, vinden al uiteenlopende vormen van reflectie plaats. De meeste daarvan zijn niet zorgethisch van aard. Dit college oefent met bestaande methodes, maar wil er onderzoeksmatig mee omgaan, volgens de drieslag ‘meedenken, tegendenken, omdenken’. Daartoe maken we kennis met bestaande methodes door erover te lezen en ermee te oefenen m.b.v. casuïstiek (meedenken). We reflecteren er vervolgens kritisch op: waartoe bracht deze reflectie ons, wat zijn sterke en zwakke kanten, wat kun je erover zeggen vanuit zorgethisch perspectief (tegendenken). En ten derde proberen we te komen tot een verzameling van elementen die nodig zijn voor daadwerkelijke zorgethische reflectie (omdenken). Onvermijdelijk daarbij is aandacht voor de institutionele context: welke condities bedreigen en faciliteren goede zorg en reflectie daarop?

Werkvormen

Het onderzoeksmatige karakter van dit college komt tot uitdrukking in het zelfstandig bestuderen en groepsmatig oefenen, reflecteren en presenteren van de stof. Naast kleine blokken hoorcollege worden er vormen van ethische reflectie geoefend. De groepen presenteren hun gezamenlijke reflectie (= resultaten van hun groepswerk). Het afsluitende werkstuk (individueel essay) omvat eigen reflectie van de student.

Toetsvormen

(a) Zelfstandig en groepsgewijs voorbereiden en uitvoeren van casusbespreking m.b.v. bestaande methodes;  

(b) Groepsgewijs presenteren van de reflectie op de gebruikte methodes vanuit zorgethisch perspectief (meedenken, tegendenken, omdenken)

(c) Groepsgewijs maken van powerpointpresentatie (1x) en kort verslag van de groepsbijeenkomsten (1x); 

(d) Individueel eindwerkstuk (essay)

Literatuur en

bronnen

Verplichte literatuur:

  • Hans van Dartel, Bert Molewijk (red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk, Boom, Amsterdam 2014, ISBN 9789461055101
Verplichte artikelen volgen via Werkboek en ELO

Aanbevolen literatuur:
Aanbevolen boeken en artikelen volgen via Werkboek en ELO

Vereiste voorkennis

Aanbevolen wordt om eerst Inleiding Zorgethiek (ZEB-10) te volgen.