Deze website maakt gebruik van cookies

ZEB-70: Master Thesis (20-21)

Studie-
onderdeel

Master Thesis 

Engelse titel

Master Thesis

Code

ZEB-70

Leerlijn

n.v.t.

Studiejaar

Master ZeB 

Onderwijs-
periode

III - IV

Omvang

15 ECTS

Examinator

Carlo Leget

(Beoogde) 
docent(en)

Carlo Leget, Alistair Niemeijer, Inge van Nistelrooij, Merel Visse, Vivianne Baur, Leo Visser, Laurens ten Kate, Pieter Dronkers, Gustaaf Bos

Bijdrage aan eindtermen1. Kennis en inzicht: de afgestudeerde kan
1a
filosofische (vooral fenomenologische en zorgethische)  denkstromingen beschrijven en analyseren die relevant zijn voor probleem- en vraagstellingen in relatie tot zorg en samenleving;  1b relevante theorieën over beleid en organisatie in zorg en samenleving benoemen, en de kentheoretische en ethische veronderstellingen daarvan toelichten;

2.
Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan
2a
de hoofdlijnen en hoofdbegrippen van de zorgethiek vergelijken met benaderingen in de wijsgerige ethiek, de medische ethiek en de bio-ethiek;
2b
inzichten uit de deeldisciplines (zorg-) ethiek, beleids- en organisatieleer, op argumentatieve wijze op elkaar te betrekken;
2c
met gebruik van wetenschappelijk (inter)nationale literatuur en kwalitatief empirische (vooral fenomenologische en etnografische) onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een zorgethisch onderzoek opzetten en uitvoeren.

3.
Oordeelsvorming: de afgestudeerde kan
3a
op maatschappelijk en beleidsniveau vanuit een internationale oriëntatie een beargumenteerde opvatting over zorg in de samenleving naar voren te brengen;
3b
een zorgethisch probleem in een complexe situatie uiteenzetten en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen.

4.
Communicatieve vaardigheden: de afgestudeerde kan
4a
zowel academisch als maatschappelijk en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en beargumenteerde opvattingen over zorg in de samenleving en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding.
Leerdoelen
  • Een zorgethische probleem- en doelstelling ontwikkelen (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2
  • Zelfstandig een onderzoeksopzet van zorgethische aard ontwikkelen en daarbij de passende methodologie kiezen (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2
  • Zelfstandig een wetenschappelijk zorgethisch onderzoek verrichten van filosofische en/of kwalitatief empirische aard (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2
  • De bestudeerde thematiek interpreteren in een zorgethisch referentiekader en een onderbouwde visie geven door de conclusies te becommentariëren vanuit zorgethische literatuur (leerniveau evalueren), eindterm 3 en 4 
  • De sterkte van de eigen ingenomen positie beargumenteerd evalueren door argumenten te formuleren die de eigen positie kritiseren (leerniveau evalueren), eindterm 3 en 4

Korte inhouds-beschrijving

Thema’s en onderwerpen welke aan bod komen zijn afhankelijk van gekozen thema en de probleem- en vraagstelling. Voorbeelden van afstudeeronderzoeken zijn te vinden onder deze link: http://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/5.

Werkvormen

Introducerende bijeenkomsten (in periode 2), zelfstudie. Individuele begeleiding en/of begeleiding in kleine groepjes. Eventueel deelname aan bibliotheekpractica.

Toetsvormen

  • Tussentijdse opdracht (onderzoeksvoorstel) +
  • schriftelijk werkstuk (onderzoeksverslag: scriptie) +
  • deelname aan de introducerende bijeenkomsten en overige bijeenkomsten

Literatuur en 
bronnen

Verplichte literatuur:


  • Oost, H. & Markenhof, A. (2010), Een onderzoek voorbereiden, Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
  • Kremers, M. & Tenwolde, H. (2004). Vormgeving van werkstukken (8e dr.). Utrecht: UvH. Verkrijgbaar op mijnuvh.nl
Door de student zelf te zoeken en aan te schaffen wetenschappelijke literatuur t.b.v. het eigen thesisonderzoek.

Levens-beschouwelijke, beroepsgerichte en academische vormingDe competentie om zelfstandig voor zorg- en welzijnspraktijken zorgethisch onderzoek te doen, op basis van een probleemstelling; de competentie om daar begrijpelijk over te communiceren jegens vakgenoten, beroepsbeoefenaren en op het openbare forum; de competentie tot kritische en samenhangende reflectie: deze vormen samen de gevraagde vorming binnen dit vak
Korte toelichting samenhang andere onderdelenVerwerking van inhouden van voorafgaande studieonderdelen ZeB.

Ingangseis

30 ECTS afgerond.

Relatie onderwijs-onderzoekZelfstandig onderzoek doen gerelateerd aan onderzoekslijnen van de groep zorgethiek, conform themalijst en lijst van zorg- en welzijnsinstellingen die daartoe met de groep zorgethiek een samenwerking hebben. 
Mogelijkheid tot specialisatieKeuze van onderzoeksthema uit zorg- en welzijnspraktijken