Deze website maakt gebruik van cookies

ZEB-61: Zorgethisch veldonderzoek (20-21)

Studie-

onderdeel

Zorgethisch veldonderzoek

Care ethical Fieldwork and - analysis

ZEB-61

Master Zorgethiek en Beleid

II

210 uren / 7,5 ECTS

Dr. Els van Wijngaarden

Dr. Alistair Niemeijer, Dr. Vivianne Baur, Dr. Els van Wijngaarden en eventuele gastdocenten.

1. Kennis en inzicht: de afgestudeerde kan
1a filosofische (vooral fenomenologische en zorgethische)  denkstromingen beschrijven en analyseren die relevant zijn voor probleem- en vraagstellingen in relatie tot zorg en samenleving;

2. Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan
2b inzichten uit de deeldisciplines (zorg-) ethiek, beleids- en organisatieleer, op argumentatieve wijze op elkaar te betrekken;
2c met gebruik van wetenschappelijk (inter)nationale literatuur en kwalitatief empirische (vooral fenomenologische en etnografische) onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een zorgethisch onderzoek opzetten en uitvoeren.

3. Oordeelsvorming: de afgestudeerde kan
3a op maatschappelijk en beleidsniveau vanuit een internationale oriëntatie een beargumenteerde opvatting over zorg in de samenleving naar voren te brengen;
3b een zorgethisch probleem in een complexe situatie uiteenzetten en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen. 

4. Communicatieve vaardigheden: de afgestudeerde kan
4a    zowel academisch als maatschappelijk en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en beargumenteerde opvattingen over zorg in de samenleving en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding. 
Dit vak biedt studenten de mogelijkheden onderzoeksvaardigheden en kennis van zorgethisch onderzoek te verbreden en verdiepen. Het doel van dit vak is studenten in groepsverband ervaring te laten opdoen met zorgethisch onderzoek waarover zij in het vak Theorieën van Zorgethisch Onderzoek (ZEB-40) zijn onderwezen. We richten ons dit studiejaar met name op zorgethisch analyseren en rapporteren. Dit gebeurt aan de hand van een zorgethisch leeronderzoek dat studenten groepsgewijs uitvoeren.

Na deelname aan dit vak kan de student:
 1. (groepsgewijs) een zorgethisch onderzoek ontwerpen, uitvoeren, rapporteren en op kwaliteit beoordelen. (eindterm 2b, 2c, 4a)
 2. zorgethisch empirisch onderzoek vergelijken en in dialoog brengen met conceptuele zorgethische inzichten (en vice versa). (eindterm 1a, 2c, 3a, 3b)
 3. methodologische en inhoudelijke beslissingen nemen en deze op academische wijze verantwoorden en onderbouwen richting collega-studenten en docenten (onderzoek als academische activiteit). (eindterm 2c, 4a)
 4. praktische taken en uitdagingen gerelateerd aan de uitvoering van een onderzoek hanteren, namelijk: plannen, samenwerking in een projectteam, deadlines halen, overleggen met een “opdrachtgever” (onderzoek als project). (eindterm 2c)
 5. de uniciteit van het onderzoek onderbouwen: wat voegt jullie onderzoek toe aan bestaande zorgpraktijken en/of reeds beschikbare wetenschappelijke zorgethische kennis en theorie? (eindterm 1a, 2b, 2c, 3a, 3b)
 6. beredeneren hoe zorgethisch onderzoek zich verhoudt tot sociaal-wetenschappelijk, kwalitatief onderzoek. (eindterm 2c)
 7. kritisch reflecteren op diens eigen rol en ontwikkeling als zorgethisch onderzoeker. (eindterm 2c)
Studenten voeren groepsgewijs een zorgethisch leeronderzoek uit, waarbij de nadruk ligt op het leren analyseren en rapporteren vanuit zorgethisch perspectief. Zorgethisch empirisch onderzoek is ingebed in theoretische kennis over de zorgethiek (conceptueel onderzoek). Deze twee bronnen - conceptueel en empirisch onderzoek - staan in een kritische relatie tot elkaar. Conceptuele en theoretische inzichten worden bevraagd en verrijkt door kwalitatief empirisch onderzoek en vice versa.

Het leeronderzoek dat de studenten tijdens de cursus uitvoeren, is zorgethisch als het in ieder geval aan de volgende kenmerken voldoet:

1.       Het (zorgende) handelen dat voor goed, juist, billijk, proportioneel, gepast, etc. wordt gehouden baseert zich op een sociaal-relationeel denken en beoordelen.
2.       Het (zorgende) handelen dat voor goed, juist, billijk, proportioneel, gepast, etc. wordt gehouden weegt zijn argumenten af aan de context waarin gehandeld wordt en een komt dus met gesitueerde, lokale geldige claims. .     
3. Het (zorgende) handelen dat voor goed, juist, billijk, proportioneel, gepast, etc. wordt gehouden is gegrond in een politiek-ethisch perspectief op de werking van systemen, van welgeordende en rechtvaardige instituties in de samenleving.
4.       Het (zorgende) handelen dat voor goed, juist, billijk, proportioneel, gepast, etc. wordt gehouden heeft een ethische theorie die empirisch gegrond is in gebleken goederen (Klaver et al 2013).

In het theoretisch zorgethisch kader spelen verder de volgende conceptuele begrippen een rol: relationaliteit, contextualiteit, affectiviteit, lichamelijkheid, aandacht voor macht en positie, en betekenis/zin.

In het vak doen studenten met name ervaring op met het proces van het zorgethisch analyseren van data, het rapporteren van bevindingen en het samenwerken in een onderzoeksgroep. Daarbij staat een aantal analysemethoden centraal die specifiek voor de zorgethiek van belang zijn. Deze worden bij aanvang van het vak bekend gemaakt.

Het vak wordt afgesloten met een onderzoeksverslag, presentatie en eindrapportage 

Hoor- en werkcolleges en consultatiemomenten

Individuele voortgangsrapportages, onderzoeksrapportage + presentatie

 • Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing among five approaches. Sage, UK.
 • Johnson, C.W., Parry, D.C. (2015). Fostering Social Justice through Qualitative Inquiry. A methodological guide. Left Coast Press, California, USA.
 • Aanvullende verplichte artikelen: opgave via Werkboek en ELO    
 • Aanbevolen boeken en artikelen: via Werkboek en ELO
Deze cursus draagt bij aan de academische vorming, met name vanuit zorgethisch perspectief
Deze cursus is een vervolg op ZEB-40, Theorieën van Zorgethisch onderzoek. 

ZEB-40, Theorieën van Zorgethisch onderzoek

In deze cursus lopen onderwijs en onderzoek naadloos in elkaar over: je leert via het zelf ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van onderzoek (met de nadruk op zorgethisch leren analyseren).