Deze website maakt gebruik van cookies

ZEB-51: Zorgethisch analyseren (20-21)

Studie-

onderdeel

Zorgethisch analsyeren

Analysing from a Care Ethical Perspective

ZEB-51

n.v.t.

Master ZeB

Periode IV

210 uren / 7,5 ECTS

Nederlands/Engels

Prof. dr. C. Leget

Prof dr C Leget, dr M Visse, dr I van Nistelrooij, dr V Baur, dr  E van Wijngaarden, dr A Niemeijer, dr P Dronkers

1. Kennis en inzicht: de afgestudeerde kan
1a filosofische (vooral fenomenologische en zorgethische)  denkstromingen beschrijven en analyseren die relevant zijn voor probleem- en vraagstellingen in relatie tot zorg en samenleving;

2. Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan
2a de hoofdlijnen en hoofdbegrippen van de zorgethiek vergelijken met benaderingen in de wijsgerige ethiek, de medische ethiek en de bio-ethiek;
2b inzichten uit de deeldisciplines (zorg-) ethiek, beleids- en organisatieleer, op argumentatieve wijze op elkaar te betrekken; 
2c met gebruik van wetenschappelijk (inter)nationale literatuur en kwalitatief empirische (vooral fenomenologische en etnografische) onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een zorgethisch onderzoek opzetten en uitvoeren.

3. Oordeelsvorming: de afgestudeerde kan
3b een zorgethisch probleem in een complexe situatie uiteenzetten en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen.  
  • Een zorgethische probleem- en doelstelling ontwikkelen (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2
  • Zelfstandig een onderzoeksopzet van zorgethische aard ontwikkelen en daarbij de passende methodologie kiezen (leerniveau toepassen), eindterm 1 en 2 
  • De bestudeerde thematiek interpreteren in een zorgethisch referentiekader en een onderbouwde visie geven door de conclusies te becommentariëren vanuit zorgethische literatuur (leerniveau evalueren), eindterm 3 
  • De sterkte van de eigen ingenomen positie beargumenteerd evalueren door argumenten te formuleren die de eigen positie kritiseren (leerniveau evalueren), eindterm 3 

Aan het einde van de Master ZeB wordt alle tot dan toe geleerde stof hernomen en verder ingeoefend zodat de student essentiële kennis en vaardigheden verwerft om zorgethisch onderzoek te doen. De cursus is zo opgebouwd dat alle docenten die een rol spelen in de Master hun actuele onderzoek presenteren. Op ieder college staat het werk van een andere docent centraal. Aan de hand van het actuele onderzoek wordt geanalyseerd hoe de betreffende onderzoeker te werk is gegaan, welke problemen men tegengekomen is, hoe deze opgelost zijn, en waarin het onderzoek geresulteerd heeft. Hiermee krijgt de student een goed beeld van de gehele cyclus van zorgethisch onderzoek. De collegereeks is zo opgezet dat studenten actief betrokken worden in de analyse van het onderzoek, en zo gaandeweg essentiële onderzoeksvaardigheden inoefenen die zij gebruiken kunnen om te werken aan hun Masterthesis.

Hoorcollege en werkcollege

Schriftelijk werkstuk

De literatuur wordt in het werkboek bekend gemaakt

Beroepsgerichte en academische vorming
Dit vak is bedoeld als afsluiting van de Master ZeB. Alle collegestof die in de andere vakken behandeld is, wordt hier hernomen en in hun samenhang ingeoefend. Dit gebeurt aan de  hand van het actuele onderzoek van de docenten. De vaardigheden die ingeoefend worden kunnen direct toegepast worden in het werken aan de Masterthesis dat gelijktijdig plaatsvindt.
De vakken ZeB 10, ZeB 20 en ZeB 30 worden bekend verondersteld. 
In deze reeks staat het actuele onderzoek van de docenten centraal. Aan de hand daarvan wordt met studenten geoefend 
Zorgpraktijken komen expliciet  aan de orde voor zover het onderzoek van de docenten daarop betrekking heeft.