Deze website maakt gebruik van cookies

ZEB-30: Zorgethiek en beleid in zorg en welzijnsorganisaties (20-21)

Studie-onderdeel

Zorgethiek en beleid in zorg en welzijnsorganisaties

Engelse titel

Ethics of Care and Policy Making in Care and Welfare Organisations

Code

ZEB-30

Leerlijn

n.v.t.

Studiejaar

Master ZeB

Onderwijs-
periode

Periode II

Omvang

210 uren / 7.5 ECTS

Examinator

Pieter Dronkers
 

(Beoogde)
docent(en)

Pieter Dronkers, Femmianne Bredewold en gastdocenten

Bijdrage aan eindtermen1b. relevante theorieën over beleid en organisatie in zorg en samenleving benoemen, en de kentheoretische en ethische veronderstellingen daarvan toelichten

2b. inzichten uit de deeldisciplines (zorg-) ethiek, beleids- en organisatieleer, politiek-maatschappelijke ethiek en (kwalitatief) zorgethisch empirische onderzoeksleer op argumentatieve wijze op elkaar te betrekken

3a. op maatschappelijk en beleidsniveau vanuit een internationale oriëntatie een beargumenteerde opvatting over zorg in de samenleving naar voren te brengen 
3b. een zorgethisch probleem in een complexe situatie uiteenzetten en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen
4a. zowel academisch als maatschappelijk en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en beargumenteerde opvattingen over zorg in de samenleving en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding.
Leerdoelen
  • Na afronding van dit vak kun je de politieke en maatschappelijke context van (zorg)beleid beschrijven en analyseren aan de hand van zorgethische inzichten. (1b, 2b, 3a, 3b, 4a)
  • Na afronding van dit vak kun je de vooronderstellingen waarop (zorg)beleid is gestoeld, benoemen en kritisch analyseren aan de hand van zorgethische inzichten. (1b) 
  • Na afronding van dit vak kun je een interpretatieve, zorgethische beleidsanalyse toepassen op (zorg)beleid. (2b, 3b)
  • Na afronding van dit vak kun je laten zien wat de consequenties zijn van een zorgethische analyse voor (zorg)beleid. (3a, b en 4a)
  • Na afronding van dit vak kun je een onderbouwde visie geven op (zorg)beleid aan de hand van zorgethische literatuur. (2b, 3a, b, en 4a)

Korte
inhouds-
beschrijving

Actuele beleidskwesties op het gebied van gezondheidszorg en de samenleving worden op thematische wijze in verband gebracht met zorgethische inzichten.

We oefenen in beleidsanalyse en zorgethische analyse van recente beleidsdocumenten, dit met het oog op het vormen van een zorgethische visie op beleid. We gebruiken daarbij diverse casussen uit het maatschappelijk veld: zo krijgt de student een inkijkje in hoe de Stichting Prisma een zorgethische organisatie beoogt te zijn. We onderzoeken bijvoorbeeld welke centrale zorgethische concepten in het beleid van Prisma een rol spelen en wat dat betekent voor het denken over de samenleving als geheel.

Werkvormen

Interactieve hoor- en werkcolleges; presentatie van analyses door kleine groepen.

Toetsvormen

1.     Groepsopdracht (analyse beleidsdocument);

2.     Individueel schriftelijk werkstuk

Weging 1 en 2: 30-70%


Verplicht zijn aanwezigheid en actieve deelname tijdens alle voorbereidingen en contacturen in het kader van de groepsopdracht.

Literatuur en
bronnen

Academische en beroepsvoorbereidende vorming: vermogen tot analyse van beleidsdocumenten vergroten, vanuit zorginhoudelijke denkkaders. Leren om een beargumenteerde visie op goede zorg op te bouwen.

Levens-beschouwelijke, beroepsgerichte en academische vormingAcademische en beroepsvoorbereidende vorming: vermogen tot analyse van beleidsdocumenten vergroten, vanuit zorginhoudelijke denkkaders. Leren om een beargumenteerde visie op goede zorg op te bouwen.
Korte toelichting samenhang andere onderdelenInzet van het studieonderdeel is de kennis, het inzicht en één (analytische) vaardigheid te verwerven om met een zorgethische lens naar beleidskwesties op het gebied van gezondheidszorg en samenleven te kunnen kijken. 
Samenhang in geheel van het curriculum: de hoor- en werkcolleges vooronderstellen de kennis en het inzicht, aangeboden in het studieonderdeel van ZEB-10. Onderwerpen uit ZEB-30 kunnen worden hernomen in ZEB-70.

Vereiste voorkennis

Studieonderdeel ZEB-10 ‘Zorgethiek: Een inleiding’ (Periode I) wordt bekend verondersteld, naast de algemene voorkennis vereist voor de master ZEB, zoals afdoende kennis van de Engelse taal.
Relatie onderwijs-onderzoekDe gepresenteerde inzichten staan in verband met lopend (zorgethisch) onderzoek dat momenteel met en naar zorg- en welzijnsorganisaties wordt uitgevoerd. 
Relatie theorie-praktijkBeleidsnota’s uit zorg en welzijn zijn object van analyse; actuele beleidskwesties worden doordacht aan de hand van zorgethische critical insights. Tijdens de interactieve hoorcolleges passeren diverse gastdocenten vanuit zorg- en welzijnsorganisaties de revue, met name vanuit de Stichting Prisma waar zorgethiek een centrale plek in neemt.
Mogelijkheid tot specialisatieBinnen de groepsopdracht en de individuele opdracht kan men (groepsgewijs) eigen accenten leggen.