Deze website maakt gebruik van cookies

PM-60: Premasterscriptie (20-21)

Studie-
onderdeel

Premasterscriptie Humanistiek
 

Engelse titel

Premasterthesis Humanistic Studies

Code

PM-60

Leerlijn

-

Studiejaar

Premaster 

Onderwijs-
periode

IV

Omvang

7,5 ECTS    

Taal

Nederlands

Examinator

Dr. P. Dronkers

(Beoogde)
docent(en)

Thesisbegeleiders worden nader bekend gemaakt.

Bijdrage aan eindtermenDublin descriptoren: Kennis en inzicht; Toepassen van kennis en inzicht.
LeerdoelenNa deelname aan dit onderdeel volgens de eisen kun je:
  1. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze een elementair theoretisch onderzoek uitvoeren, dat een historisch, filosofisch en/of sociaalwetenschappelijk karakter heeft;  
  2. Wetenschappelijke literatuur uit diverse disciplines systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren;
  3. Een beargumenteerde redenatie opbouwen die op maatschappelijke relevante en wetenschappelijk verantwoorde wijze antwoord geeft op een onderzoeksvraag;
  4. Op grond van zelfreflectie over de eigen waarden, kwaliteiten en voorkeuren keuzes maken voor een vervolgstudie, toekomstige loopbaan en arbeidsmarkt.

Korte
inhouds-
beschrijving

Met de thesis wordt het premaster traject van de UvH afgesloten en tonen studenten wat ze tijdens het bijna afgelopen academisch jaar hebben verworven aan zowel algemene academische vorming als aan specifieke kennis. Verder laten studenten zien dat zij onder begeleiding een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren, dat zij wetenschappelijke publicaties kunnen opsporen en op kwaliteit kunnen beoordelen, dat zij analytisch en kritisch kunnen denken en dat zij schriftelijk kunnen communiceren over hun bevindingen.

Dit wordt gedaan met een beperkt, maar wel wetenschappelijk verantwoord onderzoek dat uitmondt in een thesis van minimaal 6000 en maximaal 8000 woorden. Daarin komt in kort bestek samen wat men in het premasterjaar heeft geleerd.  

De opzet van dit onderzoek is door studenten reeds geschreven tijdens het Research seminar PM-50, waarbij men begeleid is door middel van werkcolleges. Als onderdeel van PM-50 moet ook het practicum bibliotheekvaardigheden zijn afgetekend. Iedere student heeft een individuele begeleider, maar de feitelijke begeleiding vindt doorgaans in groepjes plaats om ruimte te geven voor onderlinge feedback. Naast de begeleider is er een examinator, die van een afstand meekijkt en eindverantwoordelijk is voor de beoordeling van de uiteindelijke thesis.

Werkvormen

Zelfstudie, thesisbegeleiding

Toetsvormen

individueel onderzoeksverslag (thesis) + deelname

Literatuur en
bronnen

  • Zelf gekozen, relevante wetenschappelijk literatuur ten behoeve van de inhoud van de premasterthesis. 
  • Via ELO ter beschikking gestelde literatuur over hoe een thesis te schrijven, literatuur te zoeken, te citeren e.d.

Levens-beschouwelijke, beroepsgerichte en academische vormingStudenten ontwikkelen academische basisvaardigheden en passen ze toe.
Korte toelichting samenhang andere onderdelenDe PM-scriptie is het sluitstuk van de Premaster waarin eerder gevolgde inhoudelijke en methodologische studieonderdelen samenkomen. Tevens is het een voorbereiding op de master.

Gewenste voorkennis

PM-50 en een goedgekeurde onderzoeksopzet.