Deze website maakt gebruik van cookies

PM-50: Research Seminar (20-21)

Studieonderdeel

Research Seminar 

Engelse titel

Research Seminar 

Code

PM-50

Leerlijn

WMO-lijn

Studiejaar

Premaster

Onderwijsperiode

III

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

(waarnemend) Dr. W. van der Vaart

(Beoogde) docent(en)

(waarnemend) Dr. W. van der Vaart, Dr. P. Dronkers, Daan Zeijen (JuDo), Rong Zwemmer (JuDo)

Bijdrage aan eindtermenDublin descriptoren: Kennis en inzicht; Toepassen van kennis en inzicht.
LeerdoelenNa afloop van deelname aan dit studieonderdeel volgens de eisen kun je:
  1. De elementaire beginselen van sociaalwetenschappelijk, filosofisch en historisch onderzoek begrijpen en toepassen in het formuleren van een korte probleemstelling en onderzoeksopzet.
  2. Voor diverse designs van sociaalwetenschappelijke onderzoek de onderzoeksfasen en -methoden beschrijven en deze operationeel uitwerken .
  3. Wetenschappelijke artikelen begrijpen en analyseren op methodisch niveau;
  4. Op elementair niveau data verzamelen via focusgroepen, documentenanalyse, interviews, en/of participerende observaties en deze op bijpassende wijze analyseren.
  5. Schrijven op academische wijze, blijkend uit de bevindingen van diverse opdrachten en een eerste onderzoeksopzet voor het premasterthesisonderzoek

Korte inhoudsbeschrijving

In dit vak maakt de student zich elementaire beginselen eigen van vooral sociaalwetenschappelijk, maar ook filosofisch en historisch onderzoek en bekwaamt zich in vaardigheden van m.n. kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een elementaire onderzoeksopzet. Tijdens hoor- en werkcolleges besteden we aandacht aan: wetenschapsbenaderingen, de probleemstelling, theorievorming, literatuuronderzoek, empirische onderzoekdesigns, selectie van eenheden, dataverzamelingsmethoden, kwalitatieve data-analyse, interpretatie, rapportage en kwaliteitscriteria. 

In het verplichte practicum vindt oefening in en reflectie op interviewvaardigheden plaats. 

Theorie en toepassing komen in dit vak gelijkwaardig aan bod. Studenten leren opgedane kennis toepassen middels groepsgewijze opdrachten en een individuele onderzoeksopzet voor de eigen premasterscriptie in periode 4.

De afronding van het vak bestaat uit een schriftelijk tentamen - waarin zowel theorie als toepassing worden getoetst - en een op wetenschappelijke literatuur gebaseerde onderzoeksopzet.


Werkvormen

Hoorcolleges, werkgroepen, practicum, opdrachten en zelfstudie

Toetsvormen

Schriftelijk tentamen met multiple choice-vragen en open vragen (80% eindcijfer), schriftelijke onderzoeksopzet voor de premasterthesis (20% eindcijfer), deelname practicum (voldaan of onvoldaan). Voor alle drie de toetsvormen (tentamen, onderzoeksopzet, en practicum) moet een voldoende respectievelijk voldaan zijn behaald om het vak te kunnen afronden.


In het schriftelijk tentamen wordt kennisniveau, begrip en toepassing getoetst t.a.v. de verplichte literatuur en uitgevoerde opdrachten. Met de onderzoeksopzet worden onderzoekvaardigheden getoetst op begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Deelname practicum betreft verplichte deelname aan het practicum interviewvaardigheden.

Literatuur en
bronnen

  • Boeije, H. en Blijenbergh, I. (2019). 3e druk. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en Doen. Den Haag: Boom Lemma. Zelf aanschaffen    
  • Evers, J. (2015, 2e dr.). Kwalitatief interviewen: kunst en kunde. Den Haag: Lemma. Zelf aanschaffen.
  • Verder nader bekend te maken literatuur en handleidingen  

Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vormingDit vak draagt met name bij aan de academische vorming van studenten: studenten krijgen inzicht in beginselen en methoden van (sociaal)wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen academische basisvaardigheden.
Korte toelichting samenhang andere onderdelenDit vak biedt studenten theorie en toepassing van onderzoeksmethoden zoals relevant voor humanistieke en zorgethische disciplines en bereidt studenten voor op het theoretisch premasterthesis-onderzoek in periode vier.
Vereiste voorkennisVoldaan hebben aan een practicum bibliotheekvaardigheden (BiVa) in periode 1 of 2 voorafgaand aan PM-50. In dit practicum leert de student systematisch zoeken naar wetenschappelijke literatuur.