Deze website maakt gebruik van cookies

M3-ONDZ3: Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek (19-20)

Studie-
onderdeel

Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek

Engelse titel

Practice Oriented Mixed Methods Research

Code

M3-ONDZ3

Leerlijn

Onderzoek

Studiejaar

Masterjaar 3

Onderwijs-
periode

Periode I

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Dr. W. van der Vaart

(Beoogde)
docent(en)

Dr. W. van der Vaart en dr. T. Glasner

LeerdoelenNa afloop van deelname aan M3-ONDZ3 Onderzoek 3 volgens de eisen kan de student:
 1. verschillende wetenschapstheoretische visies verwoorden die ten grondslag kunnen liggen aan mixed methods onderzoek (eindterm 3b en 4a);
 2. designs, dataverzamelingsmethoden en analysetechnieken benoemen die kenmerkend zijn voor mixed methods onderzoek (eindterm 3b);
 3. een mixed methods onderzoeksopzet verbinden aan een kennisvraag uit een humanistiek werkveld (eindterm 1b en 2a);
 4. kwantitatieve en kwalitatieve data op geïntegreerde wijze verzamelen en met behulp van SPSS en ATLAS.ti analyseren (eindterm 2c);
 5. een wetenschappelijk verantwoorde rapportage opstellen over uitgevoerd mixed methods onderzoek (eindterm 2c en 4a).

    Korte
    inhouds-
    beschrijving

    In dit vak komt mixed methods aan de orde als een empirische onderzoekbenadering die bij uitstek past bij de humanistiek als interdisciplinaire wetenschap. De humanistiek onderzoekt thema’s vanuit geesteswetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk perspectief en dit vereist een combinatie van methodische benaderingen. Mixed methods staat voor onderzoek waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden gecombineerd in één onderzoeksdesign en waarin bovendien de uitkomsten worden gekenmerkt door een expliciete integratie van kwalitatieve en kwantitatieve data.

    In de humanistiek zoals bedreven aan de UvH is mixed methods een benadering waarmee recht kan worden gedaan aan de leidende thema’s in het onderzoek en onderwijs: zingeving en humanisering. Enerzijds maken kwalitatieve benaderingen een diepgaande bestudering mogelijk van individuele percepties en ervaringen en de context waarin deze zich afspelen. Anderzijds kan met kwantitatief onderzoek inzicht gekregen worden in abstractere verbanden op populatieniveau en de sociaal-maatschappelijke en andere structurele componenten die daarbij een rol spelen. Door beiden op elkaar te betrekken kan inzicht verkregen worden in hoe bijvoorbeeld individuele zingeving wordt geconditioneerd door sociale of maatschappelijke omstandigheden, of welke impact zekere humaniserende interventies in een populatie kunnen hebben.

    Mixed methods is uiteraard niet alleen relevant voor de humanistiek.  Als methodologische benadering is het al meer dan twee decennia sterk in opkomst geweest in de sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen en daar inmiddels niet meer weg te denken. De laatste jaren is mixed methods  in opkomst in de geesteswetenschappen en (bio)medische wetenschappen.  Opvallend genoeg is mixed methods onderzoek altijd al populair geweest in de niet-academische wereld van beleids- en marktonderzoek, wat echter niet wil zeggen dat dit onderzoek voldeed/voldoet aan de eisen van het huidige academisch mixed methods onderzoek.


    In het onderhavige vak richten we ons op de theorie en praktijk van mixed methods onderzoek, in het bijzonder zoals toepasbaar in praktijkgericht onderzoek waar externe partners/opdrachtgevers bij betrokken zijn. We verkennen diverse designs van mixed methods onderzoek en gaan uitgebreid in op minder bekende, interactieve varianten van surveyonderzoek die goed aansluiten bij mixed methods benaderingen. Ook wordt ingegaan op de vraag welke kwaliteitscriteria in dergelijk onderzoek van toepassing zijn. Een relevant thema dat in het studieonderdeel terugkomt is in hoeverre de relatie tussen wetenschapstheoretische benaderingen en methodische keuzes van onderzoekers wordt geconditioneerd door het onderwerp van onderzoek en de context waarin deze plaatsvindt. Het multidisciplinaire karakter van mixed methods onderzoek vereist in elk geval dat ‘mentale modellen’ die ten grondslag liggen aan onderzoekbenaderingen expliciet gemaakt worden.

    Naast bestudering van de theorie verkennen studenten in een groepsgewijs onderzoek hoe diverse benaderingen en methoden in één mixed methods design kunnen worden samengebracht. Studenten doen dit in relatie tot een praktijkgerichte kennisvraag uit een humanistiek werkveld op het gebied van geestelijke verzorging. Passend bij het design combineren studenten een (online) surveybenadering met kwalitatieve databronnen. De (exploratieve) data-analyse wordt uitgevoerd met behulp van de softwareprogramma’s SPSS en ATLAS.ti. In een groepswerkstuk doen studenten verslag van het onderzoek, beargumenteren daarbij expliciet de gekozen ‘mix’ en bespreken kritisch hoe in een dergelijke mixed methods benadering de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek gewaarborgd kan worden.

    Werkvormen

    Hoorcolleges, werkcolleges, practica
    De hoorcolleges beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht aan de hand van verplichte literatuur en het bieden van instructies voor het structureren van het empirisch onderzoek. De werkcolleges en practica zijn bedoeld voor verdere verwerking en praktische toepassing van de stof. In de practica worden analysevaardigheden geleerd en geoefend zodat studenten deze in kunnen zetten bij de analyse van de eigen data.

    Toetsvormen

    Schriftelijk tentamen (50%) en schriftelijk groepswerkstuk (50%).
    In het schriftelijk tentamen wordt kennisniveau, begrip en toepassing getoetst t.a.v. mixed methods onderzoek en interactief surveyonderzoek.
    Het groepswerkstuk betreft de rapportage van het opzetten en uitvoeren van het groepsonderzoek (onderzoeksverslag). Hiermee worden onderzoeksvaardigheden in het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek getoetst op begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie.

    Literatuur en
    bronnen

    Verplichte tentamen literatuur:

    • Creswell, J. W. (2015). A concise introduction to mixed methods research. London: Sage.
    • Doyle, L., Brady, A.-M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods. Journal of Research in Nursing, 14, 175-185
    • Gobo, G., & Mauceri, S. (2014). Constructing Survey Data: An Interactional Approach. Sage.
    • Nader bekend te maken aanvullingen.
    Verplichte literatuur bij het onderzoek:
    • Friese, S. (2013). ATLAS.ti 7 User Guide and Reference. Berlin: ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH.
    • Baarda, B., Van Dijkum, C., & De Goede, M. (2014). Basisboek statistiek met SPSS: Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Groningen: Noordhoff.
    • Nader bekend te maken tekst(en) over het onderzoeksthema ‘transgenders’.
    • UvH-werkboek: “Publicatievoorschriften, Bibliotheekvaardigheden en de Vormgeving van Werkstukken, 2015”.
    • Factsheet Transgender & Werk 2017, UvH/TNN. 
    • Kuyper, L. (2017). Transgender personen in Nederland. SCP-publicatie 2017-14. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
    • De vragenlijst en het SPSS-databestand van het online survey-onderzoek zoals in 2016-2017 in dit studieonderdeel uitgevoerd. Daarnaast handouts zoals een ‘stappenplan inhoudsanalyse’, ‘korte instructie ATLAS.ti’.