Deze website maakt gebruik van cookies

M2-BVEDU2: Professionele identiteitsontwikkeling en educatie (19-20)


Studie-

onderdeel

Professionele identiteitsontwikkeling en educatie 

Engelse titel

Professional Identity and Education

Code

M2-BVEDU2

Leerlijn

Beroepsvaardigheden

Studiejaar

Masterjaar 2

Onderwijs-

periode

Periode III

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

dr. Isolde de Groot

(Beoogde) 
docent(en)

dr. Isolde de Groot, UD educatie

dr. Wouter Sanderse, UD educatie

LeerdoelenNa afloop van deelname aan M2-BVEDU2:
  1. De eigen visie op het vak construeren en toelichten hoe deze visie voortbouwt op relevante literatuur (2b; 3a; 4a; 5a).
  2. Bestaande theorieën, methoden en lessen op het gebied van narratief, dialogisch en moreel onderwijs evalueren aan de hand van relevante academische en vakliteratuur (2b; 3b; 4b).
  3. De eigen stijl van leidinggeven en kwaliteiten en aandachtspunten ten aanzien van groeps-/klassenmanagement evalueren aan de hand van relevante academische en vakliteratuur (2b; 3b; 4b).
  4. Beargumenteren, met behulp van relevante academische literatuur, welke waarde praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft voor zijn/haar professionalisering en voor onderwijsontwikkeling (3b; 4b).
  5. Zijn/haar visie op het vak presenteren aan diverse partijen (4a; 5a).

     Korte

     inhouds-

     beschrijving

     Als educatieve professional met een achtergrond in de humanistiek vormt het aanbieden van betekenisvol onderwijs en het bijdragen aan de persoonlijke, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of professionele ontwikkeling van leerlingen, studenten of trainees de kern van jouw praktijk. Je bent expert in het stimuleren en bevragen van de manier waarop (jonge) mensen betekenis geven aan hun eigen levenservaringen en maatschappelijke kwesties. Jouw educatieve praktijken zich veelal tevens op het begeleiden van jongeren of professionals in hun ontwikkeling als ‘agents of change’ (Allen & Light, 2015): mensen die vanuit noties van gelijkwaardigheid, deliberatie en het overstijgen van persoonlijke belangen een bijdrage leveren aan de humanisering van praktijken, organisaties en samenlevingen.

     Voortbouwend op Educatie 1, Educatie 2 en Beroepsvaardigheden Educatie 1 beoogt dit vak bij te dragen aan je expertise en persoonlijke professionaliteit als docent vormingsonderwijs (HVO/levensbeschouwing/ burgerschap/bildung/professionele vorming), trainer, geestelijk begeleider of educatief medewerker bij het studentenpastoraat, een overheidsinstelling of NGO, of het Ministerie van Onderwijs. 

     Aan de hand van theorieën over vormingsonderwijs (centrale concepten, benaderingen en modellen) ontwikkel en positioneer je jouw visie op de ontwikkelingsprocessen die jij wilt bevorderen en positioneer je jezelf ten opzichte van - theorieën en praktijken op het gebied van dialogisch en narratief en moreel onderwijs. Aan de hand van literatuur, oefeningen en reflectie rond stijlen van leidinggeven en het omgaan met storingen bevorder je, daarnaast, jouw visie op - en vaardigheden op het gebied van – klassen/groepsmanagement in relatie tot vormingsgerichte educatieve activiteiten.

     Omdat dit vak gericht is op het verbreden en verdiepen van leerervaringen in de stagepraktijk is het van belang dat studenten gelijktijdig stage lopen OF relevante praktijkervaringen hebben.

     Werkvormen

     Colleges, werkcolleges, interactieve onderwijsvormen, casussen, werkgroepen, zelfwerkzaamheid. Deze werkvormen bieden de mogelijkheid je eigen visie te ontwikkelen, je didactisch repertoire uit te breiden, je handelen in de praktijk te bevragen en je eigen stijl van trainen en doceren te ontwikkelen.

     Toetsvormen

     Werkstuk met opdrachten + deelname

     Het werkstuk biedt de mogelijkheid te toetsen of studenten in staat zijn hun leerproces en -resultaten op heldere wijze te beschrijven in relatie tot relevante academische literatuur en ervaringen in hun stagepraktijk, in het bijzonder ten aanzien van:

     • Hun visie op goed onderwijs in relatie tot de eigen stagepraktijk
     • Hun visie op ontwikkelde -en te ontwikkelen – interpersoonlijke, pedagogische en vakdidactische competenties op het gebied van persoonlijke maatschappelijke en professionele vorming

     Hiermee draagt dit vak –en het portfolio- tevens bij aan je professionele identiteit: je professionele waarden en jouw verhaal over hoe je vanuit deze waarden onderwijs wilt ontwikkelen en verzorgen in een bepaalde context

     Literatuur en 
     bronnen

     Verplichte en aanbevolen literatuur over praktijkgericht educatieonderzoek, leren, docentstijlen, theoretische pedagogiek, dialogisch en narratief leren staan vermeld in het werkboek.