Deze website maakt gebruik van cookies

M2-BVBEG4: Mediationvaardigheden (19-20)

Cursus

Mediationvaardigheden

Engelse titelMediation Skills

Cursuscode

M2-BVBEG4

Studiejaar

Master, 2e jaar (vrije ruimte)

Blok

 III

Studiepunten

7.5 ECTS

Examinator

Dr. Willeke Los

Docenten

Dr. Willeke Los, drs. Lotte Huijing, gastdocenten

LeerdoelenNa dit vak succesvol te hebben afgerond zijn studenten in staat om:
 1. Theorieën over geweldloosheid en mediationvaardigheden begrijpen en uitleggen alsmede hoe deze zich verhouden tot de kernbegrippen van de humanistiek: zingeving en humanisering (eindterm 1a, 2a)
 2. Specifieke conflictsituaties analyseren en beoordelen aan de hand van theorieën op het gebied van geweldloosheid en mediationvaardigheden (eindterm 2a)
 3. Basisvaardigheden van geweldloze communicatie, conflictbemiddeling en mediationvaardigheden professioneel toepassen in een (humanistieke) praktijk (eindterm 4b)
 4. Vanuit deze theoretische en praktische kaders begeleiding bieden aan personen en groepen bij het omgaan met conflicten (eindterm 4b)
 5. Reflecteren op je eigen handelen als bemiddelaar in conflicten en eigen interventies en handelingsalternatieven evalueren (eindterm 5)


    Cursus-
    beschrijving

    Dit vak beoogt het arsenaal van kennis en vaardigheden van de humanisticus verder te verbreden, specifiek op het gebied van conflicthantering en -bemiddeling. In een steeds diverser wordende (wereld)samenleving is het ontstaan van conflicten onvermijdelijk en vraagt een gerichtheid op humanisering niet om het uitbannen of uit de weg gaan ervan (in sommige gevallen kunnen conflicten een belangrijke bron van verandering zijn) maar wel om een manier van omgaan met, of aangaan van conflicten die constructief in plaats van destructief is.  


    In deze module zullen we ingaan op theorieën en praktische methoden rond het constructief omgaan met conflicten. Aan bod komen de theorie en praktijk van actieve geweldloosheid, de methode van Geweldloze Communicatie zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg en mediation, een vorm van conflictbemiddeling die ondersteuning biedt in het komen tot een gedragen oplossing voor conflicten die recht doet aan de autonomie en behoeften en belangen van alle in het conflict betrokken partijen. 


    We zullen deze theorieën en praktijken bekijken vanuit een humanistieke achtergrond. Dat wil zeggen dat we aandacht besteden aan aspecten van zowel zingeving (o.a. welke mensbeelden, levensbeschouwelijke aspecten, morele vragen of persoonlijke waarden zijn er in het geding) als aan humanisering (o.a. hoe kunnen we omstandigheden scheppen waarin rechtvaardigheid en  waardigheid centraal staan ook al is er sprake van een conflict).Hoewel we in het theoretische gedeelte ook zullen kijken naar conflicten op macro niveau (sociale conflicten) is het praktijkgedeelte van de module vooral gericht op het omgaan met interpersoonlijke conflictsituaties en het kunnen begeleiden daarvan (meso- en micro niveau). We gaan concreet aan de slag met het aanleren van mediationvaardigheden en Geweldloze Communicatie en onderwerpen deze theorieën aan een kritische blik vanuit een humanistieke invalshoek.

    Werkvormen

    Hoor- en werkcolleges, practica en zelfstudie.

    Tentaminering

    Schriftelijk tentamen en reflectieverslag en deelnameverplichting

    Literatuur 
    en bronnen

    Verplichte literatuur:

    • Goelst Meijer, S. L. E. Van (2015), Profound Revolution: Towards an Integrated Undertanding of Contemporary Nonviolence. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
    • Larson, L. (2013) A Helping Hand: Mediation with Nonviolent Communication., Svensbin: Friareliv.
    Diverse artikelen op ELO