Deze website maakt gebruik van cookies

M1-EDU1: Humanisme en educatie (19-20)

Studie-
onderdeel

Humanisme en educatie 

Engelse titel

Humanism and Education 

Code

M1-EDU1

Leerlijn

Beroepsvaardigheden

Studiejaar

Masterjaar 1

Onderwijs-
periode

Periode III

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands en Engels

Examinator

Prof. dr. Doret de Ruyter

(Beoogde)
docent(en)

Prof. dr. Doret de Ruyter, Dr. Elina Kuusisto, Prof. dr. Gert Biesta, drs. Marco Otten, dr. Martien Schreurs.

 1. Leerdoelen
  Na het volgen van het vak M1-EDU1 Educatie 1 volgens de eisen:
  1. Kan de student kritisch reflecteren op humanistische visies op educatie en de daarmee samenhangende humanistische mensbeelden (1b, 2a)
  2. Kan de student de pedagogische kwaliteiten van (humanistische) educatie uitleggen en deze evalueren (1b, 2a)
  3. Kan de student de begrippen zingeving, levensbeschouwing en humanisering en hun onderlinge samenhang nader invullen, mede in relatie tot theorievorming over en praktijken van educatie (3a)
  4. Kan de student uitleggen wat de educatieve beroepspraktijk, in het bijzonder van humanistici, behelst (2a)
  5. Is de student in staat pedagogische idealen en pedagogisch handelen in de educatieve beroepspraktijk van humanistici nader te onderzoeken en daarvan verslag te doen (2a, 4a). 

     Korte
     inhouds-
     beschrijving

     Dit vak biedt theoretisch en praktisch een introductie op educatie en educatieve activiteiten. Het vak concentreert zich op de activiteiten van  educatieve professionals, maar er is ook veel aandacht voor de identiteitsontwikkeling van de deelnemers aan educatieve activiteiten. 


     Het vak is opgedeeld in vier thema’s, namelijk 

     a. Filosofische fundamenten van humanistische educatie aan de hand van het boek van Nimrod Aloni. Via skype zal er in een van de colleges een dialoog zijn met Aloni.

     b. Bildung en Erziehung als perspectieven op humanistische educatie

     c. Levensbeschouwing en zingeving in (humanistische) educatie

     d. Praktijk van humanistische educatie

     Elk thema bestaat uit drie interactieve colleges en eindigt met een werkgroep waarin de besproken theorieën vergeleken worden en er een relatie wordt gelegd met de praktijk.

     In het vierde thema staat de praktijk helemaal centraal. Studenten bespreken dan ook hun onderzoek naar het educatieve werk van een professional middels interviews.


     Werkvormen

     Interactieve hoorcolleges, werkgroepen, praktijkonderzoek

     Toetsvormen

     Schriftelijk tentamen (gesloten boek) + schriftelijk werkstuk (onderzoekverslag, groep)

     Literatuur en
     bronnen

     Verplichte literatuur:

     • Aloni. N. (2007). Enhancing Humanity. The philosophical foundations of humanistic education. Springer-Verlag New York Inc
     De verplichte literatuur wordt nog aangevuld met artikelen.