MS-BKS21: Stage

Titel (NL)

Stage

Titel (EN)

Internship

Code

MBKS-ST

Coördinator

Dr. Melissa Sebrechts

Studielast

15 ECTS

Opleiding

Ma Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Academisch jaar

2021-2022

Periode

3

Omschrijving (NL)


De student is vrij in de keuze voor de stageorganisatie, mits het een organisatie is waar een afgestudeerde werkzaam zou kunnen zijn. De student formuleert een onderzoeksvraag die gekoppeld is aan de eindtermen van de opleiding. Dit alles wordt opgenomen in een stageplan dat wordt goedgekeurd door de stagedocent.

Studenten lopen stage in een organisatie naar eigen keuze in overleg met – en na goedkeuring van - de stagecoördinator. De stage heeft het karakter van het (mede) opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht (en bij een vraag van de organisatie aansluitend) onderzoek en het op grond daarvan ontwikkelen van een product of advies t.b.v. de organisatie. Een voorwaardelijk onderdeel van de stage is het (mede) verzamelen van data t.b.v. het onderzoek. De afstudeerscriptie is gebaseerd op of wel de data, de uitkomsten en/of (praktische of theoretische) consequenties van het stageonderzoek (zie curriculum). De stage vindt in principe plaats bij een Nederlandse organisatie. Echter, indien een student in het buitenland stage wil lopen en zelf kan voorzien in huisvesting en inbedding elders, bijv. land van herkomst, dan is dat ook mogelijk.

 

Mogelijke onderwerpen voor de stage zijn bijvoorbeeld:

-         discrepanties tussen visies van professionals en burgers op rechtvaardigheid en gelijkheid in publieke dienstverlening of onderwijs

-     visies en ervaringen van afzijdige burgers (die systematisch niet deelnemen aan nieuwe vormen van burgerparticipatie) op democratie, overheid en medeburgers

-         vergelijking van visies op goed burgerschap en burgerschapsonderwijs

-        voorkomen en vóórkomen van geweld tussen burgers en professionals met een publieke taak

- opvattingen van burgers over goed burgerschap en over de vorming van medeburgers en/of zijzelf

Omschrijving (EN)


During the internship students set up and execute a practice-oriented research, based on the organisation’s need, and develop a product or advice for the organisation.

Voertaal

Nederlands

Leerdoelen (NL)


Tijdens deelname aan het studieonderdeel Stage toont de student het volgende te kunnen (doen en leren):

1. Op een goede manier onderzoekstaken mede plannen, inrichten, uitvoeren en naar buiten toe representeren (eindtermen 2b, 3b, 4);

2. Tijdig en zorgvuldig communiceren in woord en geschrift naar de stagebegeleiding (werkbegeleider/ supervisor/stage coördinator) (eindtermen 4).

3. Kennis van en inzicht in de voor de stageorganisatie relevante onderwerpen en processen toepassen tijdens de stage (eindtermen 2a, 3a)

4. Functioneren op verschillende niveaus binnen de organisatie en een bijdrage leveren aan het bestaande beleid van een organisatie (eindtermen 2a, 3b)

5. Onder woorden brengen wat de student geleerd heeft en nog moet leren tegen de achtergrond van de eindtermen op het gebied van de communicatieve- en onderzoeksvaardigheden en beroepsuitoefening en daarbij een relatie leggen met relevante theorie (eindtermen 2a, 5)

Leerdoelen (EN)


Zie leerdoelen (NL)

Entreevoorwaarden (NL)


Verplicht: minimaal 2 studieonderdelen (15 ECTS) afgerond van de master BKS

Entreevoorwaarden (EN)


Zie entreevoorwaarden (NL)

Opmerkingen (NL)


Levensbeschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vorming

Dit studieonderdeel is vooral beroepsmatig- en academisch van karakter. Onder begeleiding van een professional ontwikkelt de student kennis, vaardigheden en attitude m.b.t. onderzoek en beleid in de beroepspraktijk.

In de reflectie op deze praktijk is ook sprake van levensbeschouwelijke vorming.

 

Korte toelichting samenhang andere onderdelen

De stage beoogt kennis, vaardigheden en attitude die in eerdere masteronderdelen zijn verworven toe te passen in de praktijk. In het oog lopende kenmerken zijn: een persoonlijk leerplan, een andere locatie, deelname aan (‘meelopen met’) een activiteit van een ander die ervoor verantwoordelijk blijft. De leerervaringen betreffen niet alleen de (onderzoeksmatige) werkzaamheden t.b.v. de stageorganisatie, maar ook het functioneren in de context van deze organisatie, in de positie van medeverantwoordelijke collega: wat breng je mee als werknemer, als collega, als aankomend lid van een professionele beroepsgroep?

 

Werkvormen

Meekijken: leren van een voorbeeld

Onder begeleiding werken op locatie: leren door doen

Begeleide intervisie op de universiteit: leren door uitwisseling en reflectie.

 

Relatie theorie-praktijk

Er is een sterke relatie tussen theorie en praktijk in dit studieonderdeel. Door het volgen van de stage wordt verworven kennis in de praktijk gebracht, wordt praktijk theoretisch geduid en wordt frictie tussen theorie en praktijk herkend. De opgedane inzichten fungeren als vertrekpunt voor academische verdieping tijdens de master thesis.

 

Relatie onderwijs-onderzoek

Alle studenten dienen hun stage-ervaringen te verbinden met eerder verworven wetenschappelijke theorieën, methoden van onderzoek en praktijkgerichte (advies-, ontwerp- en beleids-) vaardigheden.

 

Mogelijkheid tot specialisatie

Docenten

nog niet bekend

Student-assistenten

nog niet bekend

Literatuur

nog niet bekend

Competenties (bijdrage aan

Eindtermen)

 

Het studieonderdeel draagt bij aan de volgende eindtermen van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven:


2.       Toepassen kennis en inzicht: de afgestudeerde kan

2a    inzichten uit de sociologie, onderwijspedagogiek en filosofie, waaronder in het bijzonder de deeldisciplines beleidssociologie, morele en burgerschapseducatie en ethiek op argumentatieve wijze op elkaar betrekken;

2b    met gebruik van (inter)nationale wetenschappelijke literatuur en kwalitatief empirische onderzoeksbenaderingen en -methoden zelfstandig een verantwoord onderzoek opzetten en uitvoeren.

3.       Oordeelsvorming: de afgestudeerde kan

3a    op maatschappelijk en beleidsniveau vanuit een internationale oriëntatie een beargumenteerde opvatting over burgerschap(svorming) en kwaliteit van samenleven, alsmede de rol van publieke professionals daarin, formuleren en legitimeren;

3b    spanningen tussen burgers of tussen burgers en instituties uitleggen in termen van burgerschap en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen.

 

4.       Communicatieve vaardigheden: de afgestudeerde kan

 op academisch- en op beleidsniveau rapporteren over onderzoeksresultaten en eigen beargumenteerde opvattingen over burgerschap(svorming), kwaliteit van samenleven en ethische professionaliteit in de samenleving in het algemeen en publieke instituties, waaronder het onderwijs in het bijzonder, en daarbij blijk geven van een constructieve en maatschappijkritische houding.


Vakken, rooster en studiebelasting master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven