Deze website maakt gebruik van cookies

BZB-20: Assisteren bij UvH-onderwijs (19-20)

Studie-
onderdeel

Assisteren bij UvH-onderwijs

Engelse titel

Assisting in UvH education

Code

BZB-20 (bachelor)

Opleiding

Bachelor

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Drs. Lotte Huijing

(Beoogde) docent(en)

 Drs. Lotte Huijing, drs.  Marco Otten en drs. Jantine Maaskant

LeerdoelenNa deelname aan Assisteren bij UvH-onderwijs volgens de eisen kan de student:

  1. op een deskundige manier leiding geven aan werkgroepen (waarin vooral leerstof wordt verwerkt) of practica (waarin vooral vaardigheden worden geoefend) (bacheloreindterm 4b) 
  2. op een deskundige manier samenwerken met de coördinator en de andere docenten en begeleiders van het betreffende onderdeel; (bacheloreindterm 4b) 
  3. een didactische analyse maken van het te begeleiden onderdeel waarbij een relatie wordt gelegd met de bacheloreindtermen; (bacheloreindterm 4b en 5) 
  4. een onderwijskundige theorie relateren aan de praktijk van het begeleiden van leergroepen of afzonderlijke studenten (bacheloreindterm 4b)
NB: Dit vak kan ook door masterstudenten worden gevolgd. Aan hen worden ten aanzien van deze leerdoelen hogere eisen gesteld dan aan bachelorstudenten.
Korte inhouds-beschrijvingDe UvH ziet graag dat studenten assisteren bij het geven van onderwijs, en niet alleen om economische redenen. De inzet van student-assistenten in het onderwijs past ook in de onderwijsvisie van de UvH. Zij staan dichter bij de ervaringswereld van de studenten, en zijn bij uitstek geschikt om te helpen bij het begrijpen en verwerken van leerstof, ook al omdat ze nog maar kort geleden voor dezelfde opgave stonden. Voor studenten is een assistentschap een bijzondere en effectieve manier om veel te leren. Het begeleiden van werkgroepen of het verzorgen van onderdelen van practica en het mede beoordelen van werkstukken zijn daarvan goede voorbeelden. 

Het bijzondere vak Assisteren bij UvH-onderwijs wil enerzijds bijdragen aan de kwaliteit van het verzorgde onderwijs, anderzijds aan het leerrendement van de student-assistent zelf.

Het vak bestaat uit een startbijeenkomst, een aantal intervisiebijeenkomsten en door de student geassisteerde vakken als student-assistent. Een deel van dit vak, de intervisie, is ook toegankelijk voor de student-assistenten die niet meedoen aan dit vak. 

Toelatingseis bij dit vak is een student-assistentschap. 

Werkvormen

Werkcollege, begeleide intervisie, praktijkervaring door begeleiding van vakken.


Het werkcollege beoogt overdracht en verdieping van kennis en inzicht met betrekking tot de didactiek van practica en werkgroepen. De begeleide intervisies zijn bedoeld ter ondersteuning van en reflectie op praktijkervaringen. Tijdens de praktijkervaring zelf wordt geoefend in kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogiek en didactiek. 


Voor de voorbereiding en deelname aan het werkcollege wordt van studenten gevraagd een concept-toelatingsverslag te schrijven.

Toetsvormen

De toetsing bestaat uit vier onderdelen: schriftelijk werkstuk: toelatingsverslag,  deelnameplicht: de deelname aan startdag en vijf intervisies, demonstratie van de vaardigheid om werkgroepen/practica te begeleiden middels een beoordelingsformulier, een portfolio waarin bewijsstukken worden geleverd voor het deskundig leidinggeven , deskundig samenwerken en relateren van onderwijskundige thema’s  aan de onderwijspraktijk. 

Literatuur en bronnen

Verplichte literatuur:

Elo teksten Assisteren bij UvH-onderwijs 

    
Aanbevolen literatuur:

  • Galan, K. de (2003). Trainen. Een praktijkgids. Pearson Education Benelux.         
  • Galan, K. de (2008). Trainingen ontwerpen. Pearson Education Benelux.          Hoijtink, T.A.E. (2001). De kracht van groepen, normen en rollen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Hoijtink, T.A.E. (2001). De kracht van groepen, normen en rollen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.  
  • Kallenberg, Ton e.a. (2014) Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Den Haag: BOOM LEMMA, 3e druk, 
  • Oudenhoven, J.P. en E. Giebels (2004). Groepen aan het werk. Groningen: Wolters Noordhoff.