Deze website maakt gebruik van cookies

B3-BT: Bachelor Thesis (19-20)

StudieOnderdeel

Bachelor Thesis (incl. WLS3 BiVa3)

Engelse titel

Bachelor Thesis

Code

B3-BT

Leerlijn

WMO-lijn

Studiejaar

Bachelor 3

OnderwijsPeriode

Periode III en IV

Omvang

10 EC

Taal

Nederlands

Coördinator

Dr. P. Bos

Examinatoren

Diverse examinatoren

(Beoogde) docent(en)

Diverse docenten

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B3-BT Bachelorthesis volgens de eisen kan de student:
 1. een haalbare probleemstelling formuleren waarbij in de doel- en vraagstelling de wetenschappelijke relevantie en eventueel de maatschappelijke relevantie van het onderzoek goed word(t)(en) beargumenteerd (1a, 1b, 2a, 2b);
 2. een onderzoeksopzet ontwerpen die goed aansluit bij de probleemstelling en die de inrichting van het onderzoek duidelijk maakt (2b);
 3. wetenschappelijke literatuur uit diverse disciplines kritisch verwerken tot een coherent eigen betoog (1a, 1b, 3a, 4a);
 4. de verzamelde data en bronnen systematisch verzamelen en analyseren ter beantwoording van de onderzoeksvraag (2b);
 5. de uitkomsten kritisch interpreteren in het licht van de gebruikte theorie (2a, 3a); 
 6. kritisch reflecteren op de betrouwbaarheid en validiteit van de uitkomsten (2b);
 7. de uitkomsten kritisch interpreteren in het licht van een zingevings- en/of humaniseringsvraagstuk op basis van kennis en inzichten uit de kennisdomeinen van de humanistiek (1a, 1b, 3a);
 8. de opzet, het onderzoek, de resultaten en de conclusies op wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk presenteren (4a).

       Korte inhoudsbeschrijving

       De bachelor-thesis betreft een theoretisch en/of empirisch onderzoek waarmee de student de bacheloropleiding humanistiek afsluit. Het betreft een beperkt, maar wetenschappelijk verantwoord onderzoek dat uitmondt in een thesis van minimaal 6000 en maximaal 8000 woorden.

       Voor de uitvoering en afronding van de bachelor-thesis is een traject ontworpen met diverse bijeenkomsten en begeleidingsmomenten. Het traject begint in periode III, waarin wordt gewerkt aan de onderzoeksopzet. In een startbijeenkomst wordt uitgelegd wat de gang van zaken van dit studieonderdeel is. Na de startbijeenkomst maakt de student een keuze uit een lijst van onderwerpen die docenten aanbieden. Als de onderwerpskeuze vaststaat en de begeleidende docenten bekend zijn, wordt een college gegeven over het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel met daarop volgend de trainingen ‘Bibliotheek Vaardigheden (BiVa)’ om studenten te ondersteunen bij het zoeken naar literatuur voor de thesis. De onderzoeksopzet wordt aan het einde van periode III afgerond.

       Het zwaartepunt van het thesistraject valt in periode IV omdat in deze periode het onderzoek wordt uitgevoerd en afgerond. De toegewezen docent begeleidt de student gedurende het thesistraject. De begeleiding heeft betrekking op de inhoud van de thesis, op het structuren ervan en op verantwoord ‘wetenschappelijk lezen en schrijven’.

       Werkvormen

       Zelfstudie, begeleiding (in kleine groepjes en individueel), een startbijeenkomst, BiVa-practica en twee instructiebijeenkomsten.

       Studenten werken vooral zelfstandig aan hun eigen onderzoek en thesis. Daarbij worden ze gecoacht door hun thesisbegeleider, zowel individueel als groepsgewijs (wanneer de begeleider meerdere studenten onder zijn of haar hoede heeft). De plenaire startbijeenkomst aan het begin van periode III is bedoeld om de gang van zaken in dit studieonderdeel toe te lichten en een onderwerp voor de thesis te kiezen. De BiVa-practica helpt studenten op gang met het systematisch zoeken naar literatuur voor het eigen onderzoek. De twee instructiebijeenkomsten bieden ondersteuning bij het  maken van een onderzoeksopzet en de opbouw van de thesis door middel van (peer) feedback.

       Toetsvormen

       Schriftelijke werkstukken (probleemstelling en onderzoeksopzet; thesis)

       De probleemstelling en onderzoeksopzet dienen door de examinator te worden goedgekeurd voordat verder kan worden gegaan met de thesis. Als de thesis helemaal klaar is en door de thesisbegeleider voldoende is bevonden, stelt de examinator op voorstel van de begeleider het eindcijfer vast.

       Voor het vak geldt ook een aanwezigheidsplicht. Aanwezigheid is een voorwaarde om het vak te kunnen afronden.

       Literatuur en bronnen

       Verplichte literatuur:

       • Verschuren, P. (2011). De probleemstelling voor een onderzoek. [volledig herziene druk]. Houten/Antwerpen: Spectrum. (ISBN 9 789049 100490)
       • Door de student zelf te zoeken wetenschappelijke artikelen t.b.v. het eigen scriptieonderzoek.