Deze website maakt gebruik van cookies

B3-AAV3: Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 3 (19-20)


Studie-
onderdeel

Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 3

Engelse titel

Academic Employment Skills 3

Code

B3-AAV3

Leerlijn

Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden

Studiejaar

Bachelor 3

Onderwijs-
Periode

I en II

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Drs. Marco Otten

(Beoogde)
docent(en)

drs. Lotte Huijing, drs. Jantine Maaskant, drs. Bianca Lugten, vacature

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B3-AAV3 Academische  arbeidsmarktgerichte vaardigheden 3 volgens de eisen kan de student:

  1. Voldoen aan de doelstellingen en beoordelingscriteria voor de verschillende vakken binnen dit AAV onderdeel (3b,4b)
  2. Verbindingen leggen tussen de in de verschillende AAV vakken behandelde vaardigheden kennis, literatuur en persoonlijke doelen (3b,4b)
  3. Verbindingen leggen tussen de in de verschillende AAV vakken behandelde vaardigheden en kennis en minimaal 2 persoonlijk thema’s die een rol hebben gespeeld tijdens de AAV vakken (3b,4b)
  4. Beschrijven wat je nog te leren hebt als humanisticus (in toekomstig onderwijs, werk, stage) (5)

Korte
inhouds-
beschrijving

Het vak AAV3 omvat in het derde bachelorjaar vier practica, samen 7,5 EC. Ze zijn een vervolg op de practica in bachelor 1 en bachelor 2. De inhouden en tijdstippen zijn zo veel mogelijk afgestemd op studietaken in de HUM- en ZIN-lijn, zoals de samenwerking in projectgroepen en het schrijven van een eindwerkstuk. Net als in de voorgaande jaren is er verplichte deelname.

  1. Gespreksvaardigheden (GV). Dit practicum is de voortzetting van de practica gespreksvaardigheden van het eerste en tweede jaar. Dit keer is het thema: ‘contact’. De bedoeling is om zich binnen dit thema verder te bekwamen in het horen en verstaan van boodschappen en daar een passend antwoord op te kunnen geven.
  2. Groepswerk (GW). Dit practicum is gericht op functionele groepssituaties, zoals werken in een team of multidisciplinair overleg. De eerste dag is een training in vergadertechniek, de tweede dag gaat over methoden van gevalsbespreking, de derde over conflicten in teams. Daarmee is dit practicum ook ondersteunend voor het projectonderwijs van H3 in dezelfde periode.
  3. Presenteren (PRES). Dit practicum is gericht op de persoonlijke presentatie als student humanistiek in een professionele omgeving. We oefenen met verschillende manieren om kennis en onderzoeksresultaten te presenteren aan een publiek dat niet over specialistische kennis beschikt. Daarnaast betrekken we thema’s m.b.t. levensbeschouwing en humanisme in het practicum.
  4. Arbeidsmarktoriëntatie (AO). Aan de hand van de verslagen van voorgaande jaren voor het vak arbeidsmarktoriëntatie wordt beargumenteerd welke werkvelden op dit moment de voorkeur genieten, welke competenties daarbij benodigd zijn en welke op dit moment verworven zijn. Tot slot wordt een sollicitatiebrief met C.V. geschreven voor een beoogde functie.

Werkvormen

De plenaire theoriebesprekingen beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht. De practica zijn bedoeld voor verwerking en praktische toepassing van de stof en het aanleren van vaardigheden.
Voor de voorbereiding en deelname aan de colleges en practica wordt van studenten een grote mate van zelfwerkzaamheid gevraagd. Tegelijkertijd reiken de hoorcolleges en practica de studenten ook middelen aan tot het ontwikkelen van een meer autonome, zelfsturende (beroeps- en) studiehouding.

Toetsvormen

Deelname en tussentijdse opdrachten AAV vakken.
Portfolio met reflectie op verbindingen tussen de AAV vakken, bijbehorende kennis en vaardigheden en verbinding met persoonlijke thema’s en beroepsbeeld en verbinding met de voorgeschreven literatuur.
De leerdoelen vormen de beoordelingscriteria voor het portfolio, m.n. voor de reflectie, de tussentijdse opdrachten toetsen m.n. de vaardigheden. Het met voldaan hebben afgerond van de deelvakken is voorwaarde voor het inleveren van het portfolio.

Literatuur en
bronnen
 
 
 
 

Verplichte literatuur:
Zie de verplichte literatuur bij de omschrijving van de verschillende deelvakken. Het betreft voornamelijk publicaties uit vakliteratuur voor de betreffende vaardigheden.


Aanbevolen literatuur:
Zie de aanbevolen literatuur bij de omschrijving van de verschillende deelvakken.