Deze website maakt gebruik van cookies

B2-ONDZ5: Filosofisch onderzoek (19-20)

Studie-
onderdeel

Filosofisch onderzoek

Engelse titel

Philosophical Research

Code

B2-ONDZ5

Leerlijn

WMO-lijn

Studiejaar

Bachelor 2

Onderwijs-
periode

Periode III

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Dr. Hanne Laceulle

(Beoogde) 
docent(en)

Drs. Laurine Blonk, Dr. Robert van Boeschoten, Dr. Hanne Laceulle, Dr. Martien Schreurs, Dr. Fernando Suaréz Müller, 

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B2-ONDZ5 Filosofisch onderzoek volgens de eisen is de student in staat om:
  1. uitleggen wat de eigen aard van filosofisch onderzoek is (1a)
  2. verschillende filosofische problematiseringen over de mens in de hedendaagse cultuur (o.a. vanuit ecosofie en techniekfilosofie) analyseren en in eigen woorden weergeven (3a).  
  3. een filosofische vraagstelling ontwikkelen binnen het domein van de filosofische antropologie (2b; 4a). 
  4. in dialoog met de filosofische traditie een filosofisch essay schrijven over deze zelfontwikkelde vraagstelling (2b; 4a).

     Korte
     inhoudsbeschrijving

     Filosofisch onderzoek probeert studenten vertrouwd te maken met het schrijven van een filosofisch essay. Wat is eigen aan filosofisch reflecteren en schrijven? Omdat filosofie zich bezighoudt met de vooronderstellingen van kennis is er geen eenduidige filosofische methode maar is filosofie altijd meervoudig. Filosofisch onderzoek hangt af van de verschillende stromingen in de filosofie. Evengoed kent wijsbegeerte een aantal gezamenlijke uitgangspunten waarmee filosofische producten beoordeeld kunnen worden. Het gaat in de filosofie om het goed beargumenteren van standpunten in relatie tot de filosofische traditie. Gedachtengangen, meningen zijn nog geen filosofie. In een filosofisch essay gaat het om het beantwoorden van een vraag met behulp van de traditie van de filosofie en niet om het poneren van eigen standpunten. 

     In de hoorcolleges wordt het eigene van filosofisch onderzoek besproken en richten we ons vervolgens op de filosofische antropologie, ofwel de vraag ‘wat is de mens?’, toegespitst op hedendaagse vragen daarover. Binnen dit domein gaan studenten filosofische literatuurstudie doen en een eigen vraagstelling voor hun essay ontwikkelen. 

     In de werkcolleges wordt via oefeningen in o.a. closereading, argumenteren, vooronderstellingen kritisch bevragen, filosofische bronnen zoeken, filosofische vragen formuleren en filosofisch schrijven kennisgemaakt met verschillende facetten van het doen van filosofisch onderzoek. Hierbij wordt stapsgewijs toegewerkt naar het schrijven van het eindessay dat de afsluitende toetsvorm van de module vormt.   

     Werkvormen

     Hoorcolleges
     Werkcolleges

     Toetsvormen

     Schriftelijk eindwerkstuk (100%)

     Tussentijdse schrijfopdrachten (voldaan/onvoldaan)

     Aanwezigheidsplicht in de werkgroepen (voldaan/onvoldaan)

     Literatuur en 
     bronnen

     Verplichte literatuur:

     Selectie van artikelen, wordt nader bekend gemaakt