Deze website maakt gebruik van cookies

B2-AAV2: Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 2 (19-20)


Studie-
onderdeel

Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 2

Engelse titel

Academic Employment Skills 2

Code

B2-AAV2

Leerlijn

Academische arbeidsmarktgericht vaardigheden

Studiejaar

Bachelor 2

Onderwijs-
periode

I en II

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Drs. Marco Otten

(Beoogde)
docent(en)

Drs. Bianca Lugten, drs. Jantine Maaskant, vacature

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B2-AAV2 Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 2 volgens de eisen kan de student:

 1. Voldoen aan de doelstellingen en beoordelingscriteria voor de verschillende vakken binnen dit AAV onderdeel (3b,4b)
 2. Verbindingen leggen tussen de in de verschillende AAV vakken behandelde vaardigheden kennis, literatuur en persoonlijke doelen (3b,4b)
 3. Verbindingen leggen tussen de in de verschillende AAV vakken behandelde vaardigheden en kennis en minimaal 2 persoonlijk thema’s die een rol hebben gespeeld tijdens de AAV vakken (3b,4b)
 4. Beschrijven wat je nog te leren hebt als humanisticus (5)

   Korte
   inhouds-
   beschrijving

   Het vak AAV2 omvat in het tweede bachelorjaar vier practica. Ze zijn deels een vervolg op de vakken in bachelorjaar 1. Net als in het eerste jaar gaat het ook in het tweede jaar weer steeds om practica, met verplichte deelname en relatief veel contacturen per EC.

   1. Gespreksvaardigheden (GV). In dit practicum oefen je met de pijlers van de gespreksvoering: horen, verstaan en uitwisselen van boodschappen. Tegen de kentheoretische achtergrond van de communicatie wordt gefocust op aspecten van ‘manipulatieve communicatie’ en ‘macht’.
   2. Groepswerk (GW). Werken in een groep vereist inzet en verantwoordelijkheid voor de gang van zaken, de sfeer en de productiviteit. In vervolg op het practicum in het eerste jaar wordt nu de nadruk gelegd op leidende en bijsturende vaardigheden van deelnemers in een onderwijs-, taak- of discussiegroep. Twee vormen van sturing komen vooral aan de orde: leiderschap en werkstructuur. Iedere deelnemer krijgt in dit practicum een tijdje de leiding. Het practicum wordt samen gedaan met 
   3. Arbeidsmarktoriëntatie (AO). Dit practicum behelst – in vervolg op AAV1 – een verdere introductie in werkvelden van de humanistiek. Door het bestuderen van stageverslagen en het interviewen van werkveldvertegenwoordigers oriënteer je je op het werkveld van een humanisticus.
   4. Reflecteren (REFL). Dit practicum is een vervolg op het gelijknamige practicum in het eerste jaar. Opnieuw gaat het om drie vormen van reflectie: associatieve, systematische en evaluatieve. De thema’s sluiten aan op het ZIN-programma. Er zal geoefend worden met reflectie op eigen morele waarden in het dagelijks leven. 

   Werkvormen

   De plenaire theoriebesprekingen beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht. De practica zijn bedoeld voor verwerking en praktische toepassing van de stof en het aanleren van vaardigheden.
   Voor de voorbereiding en deelname aan de colleges en practica wordt van studenten een grote mate van zelfwerkzaamheid gevraagd. Tegelijkertijd reiken de hoorcolleges en practica de studenten ook middelen aan tot het ontwikkelen van een meer autonome, zelfsturende (beroeps- en) studiehouding.

   Toetsvormen

   Deelname en tussentijdse opdrachten AAV vakken
   Portfolio met reflectie op verbindingen tussen de AAV vakken, bijbehorende kennis en vaardigheden en verbinding met persoonlijk thema en beroepsbeeld en verbinding met de voorgeschreven literatuur
   De leerdoelen vormen de beoordelingscriteria voor het portfolio, m.n. voor de reflectie, de tussentijdse opdrachten toetsen m.n. de vaardigheden. Het met voldaan hebben afgerond van de deelvakken is voorwaarde voor het inleveren van het portfolio.

   Literatuur en
   bronnen
    
    
    
    
    

   Verplichte literatuur:

   Zie de verplichte literatuur bij de omschrijving van de verschillende deelvakken. Het betreft voornamelijk publicaties uit vakliteratuur voor de betreffende vaardigheden.


   Aanbevolen literatuur: 
   Zie de aanbevolen literatuur bij de omschrijving van de verschillende deelvakken.