Deze website maakt gebruik van cookies

B1-ONDZ2: Kwalitatieve methoden en onderzoeksethiek (19-20)

Studieonderdeel

Kwalitatieve methoden en onderzoeksethiek

Engelse titel

Qualitative Methods and Research Ethics

Code

B1-ONDZ2

Leerlijn

WMO-lijn

Studiejaar

Bachelor 1

Onderwijsperiode

Periode II en periode III (lint-module)

Omvang

7,5 ECTS

Examinator

Dr. Pien Bos

(Beoogde) docent(en)

Dr. Pien Bos, dr. Femmianne Bredewold, juniordocenten (interviewtraining)

Leerdoelen
  Na afloop van deelname aan B1-ONDZ2: Methoden van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek volgens de eisen:

  1. Je kunt de mogelijkheden en beperkingen van belangrijke benaderingen binnen kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek benoemen (o.a. etnografisch onderzoek, de case-study, , evaluatieonderzoek)
  2. Je kunt de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek uitleggen en in samenwerking met medestudenten toepassen op een casus
  3. Je kunt onder begeleiding een onderzoeksopzet ontwerpen, inclusief een theoretisch kader en een beargumenteerd plan van aanpak
  4. Je kunt onder begeleiding en in samenwerking met medestudenten de drie basismethoden van kwalitatief onderzoek (documenten-analyse, participerende observatie en het kwalitatieve interview) uitvoeren, en omzetten in data 
  5. Je hebt kennis van een aantal methoden die gerelateerd zijn aan de drie basismethoden (casestudy onderzoek, schaduwen, groepsinterviews) en kan de mogelijkheden en beperkingen van deze methoden benoemen
  6. Je kunt onder begeleiding en in samenwerking met medestudenten, met behulp van software kwalitatieve data analyseren 
  7. Je kunt in samenwerking met medestudenten de onderzoeksopzet, de uitvoering, de bevindingen en de reflecties vastleggen in een rapportage 
  8. Je kunt in eigen woorden formuleren wat ethische principes zijn van verantwoord wetenschappelijk onderzoek en een beredeneerd standpunt innemen in een onderzoeksethisch vraagstuk 
  9. Je kunt uitleggen hoe deze principes in het wetenschappelijk werk worden bewaakt en wat de risico’s zijn van onethisch wetenschappelijk gedrag 
  10. Je kunt een beargumenteerde keuze maken voor dataverzamelingsmethoden met inachtneming van ethische aspecten in de feitelijke onderzoekspraktijk 
  11. Je bent voorbereid op empirisch onderzoek in andere onderwijsprogramma’s, waaronder de bachelorthesis

           Korte inhoudsbeschrijving

           Het vak sluit aan op het in de eerste periode gevolgde vak B1-ONDZ1 en is deels een voortzetting hiervan. De focus ligt op het verdiepen en deels toepassen van de in de eerste periode verworven kennis. Daarnaast doen de studenten praktijkervaring op door de verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden daadwerkelijk uit te voeren. De onderzoeksbenaderingen – m.n de etnografische benadering en de case-study- waar de student bij B1-ONDZ1 in theorie kennis mee heeft gemaakt, worden in dit vak geoefend. De empirische cyclus wordt volledig doorlopen. Hierbij staan de drie basismethoden, t.w. documentenanalyse, participerende observaties en diepte-interviews centraal. 

           De studenten werken in viertallen en voeren het veldwerk uit binnen de natuurlijke context. Tijdens en na het veldwerk zetten de studenten de verzamelde gegevens om in schriftelijk materiaal: thick descriptions en Verbatim getranscribeerde interviews. Na deze bewerking worden de studenten in speciale practica geïnstrueerd om de verzamelde data systematisch te coderen, trianguleren en analyseren met behulp van Atlas.ti. 

           Daarnaast besteden we aandacht aan de ethiek van wetenschappelijk onderzoek. We gaan in op de organisatie en infrastructuur van het wetenschappelijk bedrijf en we bezien ethische componenten van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij besteden we aandacht aan verschillende ethische thema’s en dillema’s. Centraal staan de ethische richtlijnen van de VSNU. Daarnaast houden we ons bezig met zaken als integriteit, plagiaat, taboes, bronverwijzing, en meer in relatie tot evaluatie onderzoek: de relatie tussen onderzoeker enerzijds en opdrachtgever of onderzoekssubject anderzijds.  


           Omdat Humanistiek een normatieve vorm van wetenschapsbeoefening is, is de ethiek van onderzoek een belangrijke kwestie. Daarbij is humanistiek onderzoek vaak praktijkgericht en juist dan komen ethische aspecten snel naar voren.

           Werkvormen

           De werkvormen zijn hoorcolleges, werkcolleges/tutorgroepen, samenwerken in viertallen, practica en zelfstudie.

           De interactieve hoor- en werkcolleges beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht. Naast kennisoverdracht zijn deze colleges bedoeld voor verwerking en praktische toepassing van de stof. Aan de hand van deelopdrachten lopen de studenten een volledige empirische cyclus door. Per opdracht krijgen de studenten individueel (per groepje) en plenair feedback.

           Tijdens de practica (interviewtrainingen en Atlas.ti-training) worden specifieke onderzoeks- en analysevaardigheden aangereikt en geoefend. Voor de voorbereiding en deelname aan de colleges en practica wordt van studenten een grote mate van zelfwerkzaamheid gevraagd. Tegelijkertijd reiken de hoor- werkcolleges en practica de studenten ook middelen aan tot het ontwikkelen van een meer autonome, zelfsturende studie- (en beroeps)houding.

           Toetsvormen

           Het schriftelijk gesloten boek tentamen (meerkeuzevragen) toetst de verworven kennis aan de hand van leerdoelen (zie hierboven). Een in groepsverband geschreven onderzoeksverslag toetst de toepassing van de verworven kennis. Er geldt een deelnameverplichting voor deze cursus. 

           De opdrachten en het tentamen worden in Progress ingevoerd met de volgende beoordeling: 

           Portfolio: voldaan of niet voldaan 

           Eindopdracht: cijfer per subgroepje (50% van het eindcijfer)

           Tentamens: individuele cijfers (2 x 25% van het eindcijfer)

           Eindcijfer: cijfer (gemiddelde van het individuele- en het groepscijfer) 

           Literatuur en bronnen (verplicht/aanbevolen)

           Verplicht:


           • Boeije, H. en Bleijenbergh, I. (2019) Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en Doen. Boom uitgevers Amsterdam
           Andere literatuur wordt nader bekend gemaakt