Deze website maakt gebruik van cookies

B1-HUM2: In- en uitsluiting (19-20)

Studie-
onderdeel

In- en uitsluiting

Engelse titel

In- and Exclusion

Code

B1-HUM2

Leerlijn

Humanisering

Studiejaar

Bachelor 1

Onderwijs-
periode

Periode IV

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Dr. Martien Schreurs

(Beoogde) 
docent(en)

Dr. Martien Schreurs, dr. Hanne Laceulle, drs. Daan Zeijen en junior docent

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B1-HUM2 In- en uitsluiting volgens de eisen:

 1. in eigen woorden benoemen en uitleggen wat hij of zij onder de begrippen “levensloop”, “afwijkende levensloop”, “gesitueerdheid”,  “uitsluiting”, “dehumanisering”, “humanisering” en “kruispuntdenken” verstaat en hoe die begrippen samenhangen met institutionele contexten. (Leerdoel 1a) 
 2. vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven naar processen van uitsluiting en humanisering kunnen kijken, die processen kunnen conceptualiseren en daarop kunnen reflecteren. (Leerdoelen 2a en 2b). 
 3. met behulp van het kruispuntdenken kan de student op de verschillende assen van de levensloop (gender, sociaal economische klasse, etniciteit, levensbeschouwing, leeftijd, gezondheid, opleiding) reflecteren. (Leerdoelen 3a). 
 4. met behulp van de theorie van het kruispuntdenken (intersectionaliteit) kan de student analyseren en verklaren (schriftelijk en mondeling) wat de factoren zijn die processen van humanisering bevorderen dan wel belemmeren. (Leerdoel 4a)

   Korte
   inhouds-
   beschrijving

   Humanisering is ‘het bevorderen van meer humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden.’ De humaniseringslijn (HUM) valt in twee studieonderdelen uiteen. In het eerste vak (B1-HUM1) gaat de aandacht uit naar concepten en begrippen rondom de actuele levensloop. Er wordt vooral gekeken naar de relatie tussen levensloop en modernisering aan de hand van het werk van Giddens, een essay van Grossman en een roman van Tara Westover (“Educated”, 2018). De assen ‘gender’, ‘leeftijd’ en “opleiding” worden als zoeklicht gekozen om naar de actuele levensloop te kijken.


   In het tweede vak van HUM is vooral veel aandacht voor processen van in- en uitsluiting en afwijkende levenslopen van jongeren, ouderen, vluchtelingen, psychiatrisch patiënten, jongeren en criminelen. Er wordt aandacht besteed aan mensen die op de een of andere manier ‘buiten de boot vallen’. We gaan op werkbezoek bij relevante werkvelden als de psychiatrie, Leger des Heils, het Wereldhuis, een gevangenis, een ROC en bejaardenhuizen waarin niet alleen processen van in- en uitsluiting, maar ook processen van humanisering zichtbaar zijn.  

   Humanisering wordt hier omschreven als het streven om vormen van uitsluiting zo veel mogelijk te bestrijden. Wij kijken naar uitsluiting van kinderen in  gesegregeerde vormen van onderwijs, de opvang van kwetsbare mensen in de psychiatrie,  naar opsluiting van mensen in gevangenissen en naar de opvang van stateloze mensen in het ROS, het Wereldhuis en Villa Vrede. Ook wordt gekeken naar de rol die humanistici spelen bij het streven naar humanisering, dat wil zeggen het  bestrijden van uitsluiting. 


   Afgestudeerde humanistici worden in de praktijk dagelijks geconfronteerd met mensen die onder processen van uitsluiting te lijden hebben. Wij werken in deze module toe naar de afsluitende werkbezoeken waarbij studenten in gesprek gaan met humanistisch geestelijk raadslieden die gedetineerden, asielzoekers, leerlingen, ouderen en  psychiatrisch patiënten begeleiden. En tijdens het werkbezoek zoeken wij naar manieren waarop studenten zelf met de gedetineerden, asielzoekers, etc., in gesprek kunnen gaan. Ook hier blijft de normativiteit overeind staan als leidraad: we gaan samen op zoek naar betere en meer humane levensomstandigheden voor mensen die gemarginaliseerd of uitgesloten (dreigen) te worden.

   Werkvormen

   • Hoorcolleges om de studenten inzicht te geven in de kernbegrippen “uitsluiting’, ‘levensloopdiscoursen’, ‘humanisering’ en ‘kruispuntdenken’ die in deze module gebruikt worden. Ook wordt de student getraind om vanuit de verschillende wetenschappelijke perspectieven (zoals de pedagogiek, psychologie, sociologie en filosofie) te kijken naar de thema’s ‘levensloop’ en de zogenoemde ‘afwijkende levensloop’;
   • Responsiecolleges waarin geprobeerd wordt om studenten uit te dagen om actief aan de slag gaan met de leerstof (Daarop krijgen zij formatieve feedback van de werkgroepbegeleiders);
   • Werkgroepen om aan de hand van leervragen literatuur te bestuderen en te verwerken (formatieve feedback); ook oefenen wij in die werkgroepen met debatvormen, close-reading opdrachten en het houden van referaten. 

    Toetsvormen

    In dit vak worden filosofische, sociologische, historische, pedagogische en psychologische invalshoeken op processen van in- en uitsluiting geboden. Die perspectieven worden verwerkt in een individueel essay van 3000 woorden dat met een cijfer beoordeeld zal worden. 

    Ook moeten de studenten in groepjes van 5 studenten referaten houden over een van de drie boeken die hierboven genoemd zijn, namelijk “Totale instituties” van Goffman, “Identiteit” van  Verhaeghe of “Leven in tijden versnelling” van Rosa. Dit referaat wordt verwerkt in een verslag van 10 pagina’s. Deze groepsverslagen moeten minimaal met een “voldaan” worden beoordeeld.

    Literatuur en 

    • bronnen

    Verplichte literatuur:


    • Rosa, H. (2016) Leven in tijden van versnelling (Een pleidooi voor resonantie), Amsterdam: Boom, (156 pagina’s), ISBN 97890859534651 
    • Goffman , E (1975) Totale instituties, Rotterdam, Universitaire Pres, te downloaden van internet: https: //www.canonsociaalwerk. eu/int/details.php?canon_id=92. 
    • Verhaeghe, P. (2012). Identiteit. Amsterdam :Bezige Bij. ISBN: 9023473035
    Plus een grote diversiteit van teksten over uitsluiting en humanisering op ELO, zoals onder andere:

    Agamben, G, (2002)  Remnants of Auschwitz (The Witness and the Archive), New York: Zone Books. (ELO), Arendt, H. (1958). The origins of totalitarism, New York: The world publishing Company (ELO),Baudet, T. (2017), De aanval op de natiestaat, Amsterdam: Prometheus. (ELO)Freud, S. (2006) ‘Het onbehagen in de cultuur’, in werken 9, Amsterdam: Boom. (ELO)Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the late modern Age. London: Polity Press, hieruit hoofdstuk 5, Kleijwegt, M.. (2016) Twee werelden, twee werkelijkheden (ELO), Wekker, G. (2016), White innocence: Paradoxes of Colonialism and race, Duke University Press.

    De boeken van Rosa, Goffman en Verhaeghe worden van A tot Z gelezen. Alle andere teksten worden vlak voordat het studieonderdeel begint op de ELO geplaatst.