Deze website maakt gebruik van cookies

B1-AAV1: Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 1 (19-20)

Studie-
onderdeel

Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 1

Engelse titel

Academic professional Skills 1

Code

B1-AAV1

Leerlijn

Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden

Studiejaar

Bachelor 1

Onderwijs-
periode

Doorlopend

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Drs. Marco Otten

(Beoogde)
docent(en)

Drs. Bianca Lugten,  drs. Jantine Maaskant, drs. Daan Zeijen, vacature 

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B1-AAV1 Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden 1 volgens de eisen kan de student:

 1. Voldoen aan de doelstellingen en beoordelingscriteria voor de verschillende vakken binnen dit AAV onderdeel (3b,4b) 
 2. Verbindingen leggen tussen de in de verschillende AAV vakken behandelde vaardigheden, kennis, literatuur en persoonlijke doelen (3b,4b)
 3. Verbindingen leggen tussen de in de verschillende AAV vakken behandelde vaardigheden en kennis en minimaal 1 persoonlijk thema dat een rol heeft gespeeld tijdens de AAV vakken (3b,4b)
 4. Beschrijven wat je nog te leren hebt als humanisticus (5)

   Korte
   inhouds-
   beschrijving

   Vaardigheden die van belang zijn bij het sociale functioneren als academicus heb je ook al nodig in de studie zelf. Om goed mee te kunnen doen in UvH-werkgroepen, -projecten en -colleges is het bijvoorbeeld nodig om je woord te kunnen doen in een discussie, om goed te kunnen luisteren, iets te kunnen uitleggen, om een referaat te kunnen verzorgen over literatuur, om te reflecteren over de eigen ontwikkeling, je te oriënteren op de arbeidsmarkt en om adequaat om te gaan met teksten. In het eerste jaar maken we een begin met het trainen van deze vaardigheden.
   Deelname is verplicht.

   In het eerste jaar bestaat het vak B1-AAV1 Academische arbeidsmarktgerichte vaardigheden (AAV1) uit vijf practica:

   1. Gespreksvaardigheden (GV). Dit practicum richt zich op dialogische gespreksvaardigheden. We onderzoeken de eigen luisterhouding en oefenen in het aandachtig luisteren naar en het adequaat reageren op wat een ander je vertelt. Het leermateriaal bestaat hierbij uit de gesprekken in de practicumgroep, alledaagse gesprekken die je zelf voert, videofragmenten en rollenspelen.
   2. Groepswerk (GW). Dit practicum is gericht op verantwoordelijk en deskundig deelnemen aan een werkgroep. We behandelen beginselen van groepsdynamica en oefenen in het beïnvloeden van groepsgesprekken qua inhoud, sfeer en orde.
   3. Presenteren (PRES). In dit practicum gaat het in eerste instantie om het overdragen van een boodschap naar een ‘publiek’. Hoe kun je dat zo effectief en inspirerend mogelijk doen? We staan stil bij voorbereiding, aanpak, stijl, werkvormen en hulpmiddelen. Ook hier denken we dit jaar vooral aan toepassing in werkgroepen, zoals bij het verzorgen van een literatuurreferaat.
   4. Reflecteren (REFL). In dit practicum leren studenten te reflecteren over hun studievoortgang en hun wetenschappelijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling aan de hand van hun biografie. Er wordt geoefend met verschillende reflectievormen: associatieve, systematische en evaluatieve. Associatieve reflectie is vooral toepasbaar bij eigen ervaringen, systematische vooral bij kennisinhouden, evaluatieve vooral in leer- en ontwikkelingssituaties.
   5. Arbeidsmarktoriëntatie (AO). Dit onderdeel is verwerkt in de bovenstaande practica middels presentaties over toekomstperspectief en scenarioreflecties.

   Werkvormen

   De plenaire theoriebesprekingen beogen overdracht en verdieping van kennis en inzicht. De practica zijn bedoeld voor verwerking en praktische toepassing van de stof en het aanleren van vaardigheden.
   Voor de voorbereiding en deelname aan de colleges en practica wordt van studenten een grote mate van zelfwerkzaamheid gevraagd. Tegelijkertijd reiken de hoorcolleges en practica de studenten ook middelen aan tot het ontwikkelen van een meer autonome, zelfsturende (beroeps- en) studiehouding.

   Toetsvormen

   Deelname en tussentijdse opdrachten AAV-vakken
   Portfolio met reflectie op verbindingen tussen de AAV-onderdelen, bijbehorende kennis en vaardigheden en verbinding met persoonlijk thema en beroepsbeeld en verbinding met de voorgeschreven literatuur
   De leerdoelen vormen de beoordelingscriteria voor het portfolio, m.n. voor de reflectie, de tussentijdse opdrachten toetsen m.n. de vaardigheden. Het met voldaan hebben afgerond van de deelvakken is voorwaarde voor het inleveren van het portfolio.

   Literatuur
   en bronnen
    

   Verplichte literatuur:

   Zie de verplichte literatuur bij de omschrijving van de verschillende deelpractica.

   Het betreft voornamelijk publicaties uit vakliteratuur voor de betreffende vaardigheden.

   Aanbevolen literatuur:

   Zie de aanbevolen literatuur bij de omschrijving van de verschillende deelpractica.