Deze website maakt gebruik van cookies

B2-ZIN4: Verbeelding en Zingeving (20-21): Bezemklas

Studie-onderdeelVerbeelding en Zingeving: bezemklas
Engelse titelImagination and Meaning of Life
CodeB2-ZIN4
LeerlijnZingeving
StudiejaarBachelor 2
Onderwijs-periodePeriode IV
Omvang7,5 ECTS
ExaminatorProf. dr. Gaby Jacobs
(Beoogde) docent(en)Dr. Renske Kruizinga, Rong Zwemmer, Bram van Boxtel en gastdocenten
Bijdrage aan eindtermen Het studieonderdeel draagt bij aan de volgende eindtermen van de bachelor Humanistiek:

1a zingeving en humanisering uitleggen op basis van relevante en actuele theorieën en methoden uit zowel de geesteswetenschappelijk als sociaalwetenschappelijke disciplines en toelichten hoe de humanistiek zich verhoudt tot de constituerende wetenschappelijke disciplines; 
1b weergeven hoe theorieën en praktijken van levensbeschouwing, in het bijzonder humanistische tradities, zich verhouden tot maatschappelijke en historische contexten.
2a hedendaagse processen van zingeving en humanisering in het publieke domein conceptualiseren en analyseren;
3a wetenschappelijk onderbouwde standpunten formuleren op het gebied van levensbeschouwing en existentiële vragen, met verwijzing naar humanistische tradities en hun cultureel-historische contexten; 
3b kritisch reflecteren op de invloed van levensbeschouwelijke tradities en persoonlijke inspiratiebronnen op zingevings- en humaniseringsprocessen;
4a een redenering beargumenteerd opzetten en op maatschappelijke relevante en wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk en mondeling weergeven;
4b met inzet van dialogische vaardigheden (persoonlijke) zingevingsvragen analyseren; 
LeerdoelenNa deelname aan dit studieonderdeel volgens de eisen kun je:

 1. Aan de hand van een concrete casus uitleggen hoe verbeelding werkt in zingevingsprocessen (eindtermen 2a)
 2. De esthetische benadering uitleggen en in verband brengen met de theoretische benaderingen van zingeving en lichamelijkheid (eindterm 1a, 1b, 3a)
 3. De betekenis van kunst beoordelen voor het duiden en articuleren van zingevingsvragen en voor humanisme als levensbeschouwing (eindterm 2a)
 4. Theorieën van lichamelijkheid en zingeving toepassen op vraagstukken van gender en diversiteit (eindterm 2a) 
 5. Een reflectie schrijven op een persoonlijke zingevingsvraag en daarbij verwijzen naar persoonlijke inspiratiebronnen (eindterm 3b, 4b)
Korte inhouds-beschrijvingDit studieonderdeel biedt een esthetisch perspectief op zingevingsprocessen waarin lichamelijkheid en verbeelding een grote rol spelen. 

Esthetiek is niet alleen gericht op thema’s rondom kunst, maar draait in essentie veel meer om een gevoelige, aandachtige manier van kijken en ervaren vanuit elke vezel van ons lichaam, met alle professionele, persoonlijke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve vaardigheden die we hebben.  

Het vak staat in de zingevingslijn van de opleiding. In jaar 1 is zingeving in relatie tot de grote levensbeschouwelijke tradities behandeld. Hier is kennis gemaakt met de theorie van Charles Taylor over Social Imaginaries. De beelden en symbolen waarmee we onze gedeelde sociale werkelijkheid vormen. In jaar 2 is in het vak psychologie de cognitieve dimensie van zingeving aan bod gekomen. In dit vak bouwen we op de voorgaande vakken voort en zoomen we in op de lichamelijke dimensie van zingeving. 
WerkvormenHoorcolleges, werkgroepen en excursies. In de hoorcolleges wordt de voorbereide leerstof verder uiteenzet en verbonden aan relevante theoretische inzichten en praktische voorbeelden. Tijdens de werkgroepen worden aan de hand van verschillende werkvormen de theorie over esthetiek en verbeelding verbonden aan de praktijk en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. In de excursies wordt het esthetische domein in relatie tot kunstobjecten verkend. 
ToetsvormenDe toetsing vindt plaats in de vorm van een schriftelijk open boek tentamen met kennis- en inzichtvragen, een weergave van het persoonlijk zingevingsonderzoek en bijbehorend (beeld)archief en een schriftelijk verslag van een praktijkbezoek aan een lichaamsgerichte praktijk.  
Literatuur en bronnenVerplichte literatuur:

 •  Alma, H.A. (2018). De kunst van samenleven: Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme. Brussel: VUBPRESS. (aanschaffen)
 • Biesta, G. (2017). Letting art teach. ArtEZ Press. (aanschaffen)
 • Butler, J. (2009). Undoing Gender. New York: Routledge. Hieruit hoofdstuk 1: Beside Oneself: on the Limits of Sexual Autonomy p.17-39 (ELO)
 • Gude, R., Jacobs, F. & B. J. van Den Bergh. (2016). Het agoramodel: de wereld is eenvoudiger dan je denkt. Leusden: ISVW Uitgevers p. 33-55 en p. 103-119 (ELO)
 • Johnson, M. (2008). The Meaning of the Body: Aesthetics of human understanding. Chicago & London: The University of Chicago Press, H. 1, 3, 4, 12. (aanschaffen)
 • Mooren, J.H. (2011/12). Verbeelding en Bestaansoriëntatie. Utrecht: De Graaff, hieruit hoofdstuk 2 (pp. 43-56), 6 (pp. 105-122) en 8 (pp. 137-156) (aanschaffen)
 • Nussbaum, M. (2015). Het cultiveren van verbeelding: literatuur en kunst. In:.Niet voor de winst. Amsterdam: Ambo, pp. 129-160. 
Levens- beschouwelijke, arbeidsmarkt-gerichte en academische vormingDit onderdeel draagt bij aan arbeidsmarktgerichte vorming door studenten inzicht te geven in cruciale eigenschappen van (normatieve) professionaliteit, en een werkvorm aan te reiken waarmee die eigenschappen geoefend kunnen worden. Het onderdeel draagt bij aan academische vorming door studenten kennis te laten maken met theorievorming rondom zingeving en verbeelding en het belang daarvan voor de humanistiek. Het draagt bij aan levensbeschouwelijke vorming doordat het studenten stimuleert na te denken over de relevantie van verbeelding en lichamelijkheid voor het humanisme.
Korte toelichting samenhang andere onderdelenHet studieonderdeel biedt een aanvullend perspectief op de psychologische en filosofische benaderingen die in relatie tot de humanistiek in de bachelor aan de orde zijn, namelijk het esthetische en belichaamde. Daarmee bouwt het onderdeel voort op B1-ZIN2 Filosofie in humanistiek, B2-ZIN3 Psychologie en heeft het nauwe relaties met B2-HUM4 Inleiding Ethiek en met de Academische en arbeidsmarktgerichte vaardigheden die door de hele Bachelor heenlopen.
VoorkennisBachelor 1 wordt bekend verondersteld.