Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Bronnen Interviews digitaal Max, B.J. (Bep) (1908-2001)

Max, B.J. (Bep) (1908-2001)

Bernardus Johannes (Bep) Max (Amsterdam 16 maart 1908 – Deventer 20 oktober 2001)  was vanaf 1933 tot pensioen werkzaam bij Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven.

 

Vanaf 1926 was Bep Max lid van de Nederlandse Bond van Abstinent Studeerenden en in de jaren '30 werd hij actief in de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV). Hij was lid van de redactie van De Wapens Neder, het orgaan van de IAMV. Tevens raakte hij, samen met Liesbeth van Mierop, met wie hij van 1932 tot 1942 gehuwd is geweest, betrokken bij de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, weldra omgevormd tot de Bond van Anarcho-Syndicalisten (BAS). Tegelijkertijd was hij actief in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond. In 1937 werd Max penningmeester van de in Parijs opgerichte Groupement Pacifiste International, alsmede secretaris van de Nederlandse sectie van die organisatie. In 1938 verliet hij de BAS, maar bleef actief in de groep rond het blad Bevrijding.

In de oorlogsjaren was Max betrokken bij het illegale blad De Vonk, na de bevrijding voortgezet als De Vlam. Van de Stichting De Vonk, die het blad De Vlam uitgaf, was hij enige jaren secretaris van de stichtingsraad. In 1950 trok hij zich echter terug. Sindsdien bleef hij actief in het Humanistisch Verbond, o.a. als lid van het hoofdbestuur. Hij overleed in 2001.

Zie ook uitgebreider bij: http://www.iisg.nl/archives/en/files/m/ARCH00864full.php

 

Na De Vlam naar Humanistisch Verbond gegaan, lid van het hoofdbestuur van het  HV 1955-1971.  Daarna naar Verbondsraad en secretaris Steunfonds.

 

Redactiesecretariaat Mens & Wereld, daarna directeur Socrates.  Max is altijd praktisch bezig geweest. Voor diverse humanistische tehuizen heeft hij over de aanleg van verwarmingsinstallaties geadviseerd.

 

 

 

Max is gehuwd geweest met Liesbeth van M(N?)ierop (van 1932-1942) en Tine Nijman.
Bep J. Max groeide op in een onderwijzersgezin. In Amsterdam doorliep hij de HBS en de Middelbare Technische School. Als raadgevend ingenieur kwam hij in 1933 in dienst bij het Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven, waarvan hij later directeur respectievelijk commissaris zou worden. Hij heeft meerdere publicaties op zijn vakgebied op zijn naam staan.
 
  
Functies binnen de humanistische beweging:
- Redacteur Mens en Wereld (in het bijzonder secretariaat en eindredactie) (8/7/1950‑ )
-  Redactie‑secretaris Mens en Wereld (1/9/1950 ‑ 31/12/1953).
- Directeur Humanistische Wetenschappelijke Stichting Socrates (1954‑1956)
‑ Lid Hoofdbestuur HV 1955‑1971; algemeen secretaris 1955‑1967 (of langer?).

 

 

B.J. Max-stichting

De naar hem genoemde B.J. Max-stichting heeft als primair doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en studie op het vakgebied van installaties in gebouwen, zulks in de meest ruime zin van het woord ter beoordeling van de jury. De stichting tracht haar doel te bereiken door het zo mogelijk jaarlijks uitkeren van een penning, een oorkonde en een geldbedrag aan een persoon, een samenwerkingsverband van personen, danwel een organisatie, die een bijzondere prestatie heeft verricht en dit werk op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze heeft gepubliceerd. Het geldbedrag is verdeeld in een bedrag ter vrije besteding door de winnaar (€ 2000,=) en een bedrag (eveneens € 2000,=) ter besteding aan kennisoverdracht over een onderwerp binnen het vakgebied, zulks aan te geven door de prijswinnaar.
De prijswinnaar(s) moet(en) de Nederlandse nationaliteit bezitten en bij de publicatie moet het gaan om origineel werk.
In de Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus ONRI was hij bestuurlijk zeer actief en werd hij tot erelid benoemd. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 de TVVL opgericht. Hij vond dat ons vakgebied zich zelfstandig moest profileren en haar mogelijkheden onvoldoende benutte door een afdeling “Warmtetechnologie” van het KIVI te blijven.
De heer Max was eerste voorzitter en ook erelid van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL. Hij was een bescheiden man, en het heeft ook veel overredingskracht gekost de prijs naar hem te vernoemen. Zo was het ook typerend voor hem dat hij in de statuten van de stichting de tekst liet opnemen “het uitkeren van een eenvoudige herinneringspenning”. Zij rol in zijn vakgebied was echter verre van bescheiden!

(Beschrijvingen van ) Interviews met Max zijn hier:

Beschrijvingen PDF-bestanddeel 1

Beschrijvingen PDF-bestanddeel 2

Beschrijvingen PDF-bestanddeel 3

Beschrijvingen PDF-bestanddeel 4

 

 

Interview AudioDeel 1

Interview AudioDeel 2

Interview AudioDeel 3

Interview AudioDeel 4

Bernardus Johannes (Bep) Max (Amsterdam 16 maart 1908 – Deventer 20 oktober 2001) was vanaf 1933 tot pensioen werkzaam bij Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven. Voor de oorlog actief in de vredesbeweging, erna in het Hoofdbestuur HV.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links