Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Actueel Promovendus

Promovendus

Vacature 17-04


Voor een promotieonderzoek naar (gebrek aan) communicatie onder mantelzorgers voor dementerenden met een (Turkse, Marokkaanse, Chinese, Surinaamse of Molukse) migratieachtergrond, hun naasten en professionele zorgverleners, gesubsidieerd door Zon-MW binnen het programma Memorabel, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een


Promovendus (v/m)
Taakomvang 1 fte (= 38 uur per week)


Het promotieonderzoek vormt een centraal onderdeel van het project ‘Taking care of caregivers’. Het is een samenwerkingsverband tussen de UvH, PHAROS expertisecentrum gezondheidsverschillen, Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten NOOM.


Achtergrond en doel van de studie
Meer dan 10% van de patiënten met dementie heeft een migratieachtergrond. Zorg voor dementerenden is intensief en overbelasting dreigt, zeker voor (meestal vrouwelijke) migrantenmantelzorgers, wanneer de zorg niet gedeeld wordt. Zorg voor migranten met dementie bevindt zich in een overgangsproces van familiezorg naar gedeelde zorg met professionals. Delen van de zorg gebeurt tot nu toe beperkt. Het doel van dit project is verbetering van de kwaliteit van zorg voor dementie patiënten met een migratieachtergrond door het denken, praten en de besluitvorming over verdeling van de zorg te stimuleren door onder meer het ontwikkelen van een toolkit voor migrantenmantelzorgers en voor professionals.


De leerstoelgroep
De promovendus gaat werken bij de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector onder leiding van prof.dr. Evelien Tonkens, en wordt begeleid door prof.dr. Evelien Tonkens en prof.dr. Sawitri Saharso. De leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar de bijdragen van idealen en praktijken van burgerschap en professionaliteit aan humanisering van de publieke sector.


Taken:
• Verrichten van literatuur- en praktijkonderzoek naar (gebrek aan) communicatie over taakverdeling onder mantelzorgers van dementerenden met een migratieachtergrond en hun naasten en professionele zorgverleners;
• Deelname aan de promotieopleiding van de UvH (Graduate School);
• Presentaties op conferenties en seminars;
• Bijdragen en mee-organiseren van aan activiteiten van de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector;
• Schrijven van een (Engelstalig) proefschrift binnen 4 jaar;
• Schrijven van Engelstalige en Nederlandstalige artikelen;
• Verzorgen van onderwijs (traject Basis Kwalificatie Onderwijs wordt gefaciliteerd).


Vereisten:
• Master in de Humanistiek, bij voorkeur een researchmaster in de sociologie of antropologie, of een master in de Sociale Wetenschappen;
• Aantoonbare belangstelling voor gender- en diversiteitsvraagstukken in de (langdurige) zorg;
• Aantoonbare belangstelling voor praktijkverbetering;
• Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief etnografisch wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
• Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
• Goed kunnen werken in teamverband;
• Bij voorkeur actieve beheersing van Turks, Arabisch/Tamazight of Chinees;
• Affiniteit met humanistische levensbeschouwing.


Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een verlenging van 3 jaar (na gebleken geschiktheid). Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Promovendus (salarisschaal P CAO Nederlandse Universiteiten startend met € 2222,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding per 1 december 2017.
 
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. E.H Tonkens, e.tonkens@uvh.nl
en prof. dr. S. Saharso, s.saharso@uvh.nl

Informatie over het beoogde onderzoeksproject en de procedure is ook te vinden op www.evelientonkens.nl


Sollicitaties kunnen uiterlijk 24 september 2017 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 17-04’. 

De sollicitaties dienen te bestaan uit:
• beknopte brief met motivering;
• gedetailleerd curriculum vitae;
• cijferlijst master;
• masterthesis of wetenschappelijke publicatie;
• 1x A4 met reflectie op het onderzoeksvoorstel;
• contactgegevens van twee referenten.


Sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op dinsdag 10 oktober 2017.

De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Het promotieonderzoek vormt een centraal onderdeel van het project ‘Taking care of caregivers’.