Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Organisatie en bestuur

Bestuur en organisatie

De dagelijkse leiding van de Universiteit voor Humanistiek is in handen van het College van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Medezeggenschap is belegd in de Universiteitsraad, met vertegenwoordigers van personeel en studenten. Wetenschappelijk personeel en onderzoekers zijn georganiseerd in zes leerstoelen, elk onder leiding van een hoogleraar. Het ondersteunend personeel is georganiseerd in een aparte dienst, onder leiding van een directeur.

Het Humanistisch Historisch Centrum is onderdeel van de leerstoelgroep Humanisme en filosofie. Het Praktijkcentrum Zingeving & Professie valt rechtstreeks onder het College van Bestuur. 


De Universiteit voor Humanistiek heeft een ANBI-status. Het RSIN is 84.17.301.

Hieronder volgt een korte toelichting.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit de rector en een tweede lid. Zij worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad is gehoord.

 


 

Rector prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders

Tweede lid is drs. Chris Gerritsen


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van de Universiteit voor Humanistiek. Het College van Bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het strategisch plan, het jaarverslag en de jaarrekening. Het houdt de raad op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Leden

dr. B.E. (Lieteke) van Vucht Tijssen (voorzitter)

drs. R. (Rien) Wijnhoven (penningmeester)

mr. C.J. (Chris) Peels

drs. M. (Marjan) Slob

prof. dr. J.J. (Joop) Schippers


Universiteitsraad

De Universiteitsraad is de centrale medezeggenschapsraad en komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. De U-raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. 

Personeelsgeleding

Roeland Troost (voorzitter)
Anneke Maas

dr. Fernando Suárez Müller
dr. Pien Bos


Studentengeleding:

Roos Bodrij (vice-voorzitter)
Steven Kiers
Thijs Koers
Abram Hart

Ambtelijk secretaris

drs. Sandra Schouwstra

 

Centra


Wetenschappelijke staf (leerstoelgroepen)

Ondersteuning en beheer

Humanistisch Historisch Centrum
onderdeel leerstoel Humanisme en filosofie
Humanisme en filosofie
olv prof.dr. Joachim Duyndam
1 afdeling
olv directeur dr. Tonja van den Ende
Praktijkcentrum Zingeving & Professie Educatie
olv prof.dr. Wiel Weugelers


Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector
olv prof.dr. Evelien Tonkens
 
Globaliserings- en dialoogstudies
olv prof.dr. Hans Alma
Zoek medewerkers
Zorgethiek
olv. prof.dr. Carlo Leget
Wetenschapstheorie, Methodologie, onderzoeksleer
olv prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders